OCR Output

RIJKZENS STANDERS BANCO 1669—86.

Rijkzens Standers Banco i Stockholm.

(upprättad genom k. brefvet och försäkringen af d. 17 sept. 1668 samt »Sweriges
Rijkes Ständers beslut och förordning om Bancken i Stockholm»).

a7:

28.

29.

30.

33:

34.

36.

37:

1669.

1671.

1073:

1675.

1678.
1682.

1684.

1686.

Alla anvisningar m. m. äro tryckta på skrifpapper i bokpress,
liten tv. 4:0.

Anvisning för bonden Lars Joensonn a 44 %/1, daler k:mt,
utfaérdad d. 31 aug. 1669 af Jonas BREHM Och ERICH OLUFF¬
son (med badas sigill). 0,155, 0,158. rr.

Tryckt med antiqua, blott 4 rader samt nedtill 4 rader myntsorter.

Kassaattest for Ax. Cristerson 4 310 daler s:mt, d. 16 okt.
1669. 0,100, 0,190. r.

Insdttningsattest for Gust. Taubenfeldt a 300 rdr specie,
d. 43 sept.’ 1660. 6,140,"0, 180, T,

Artiondet ej utsatt i tryck.

Dylik for H.° Leyell & 1756 daler 15 Gre k:mt, d. 5 Okt.
1669.

Annat tryck än föregående. Artiondet utsatt i tryck.

Dylik for N. Waller a 2,862 */, daler k:mt, d. 10 mars 1671.
0,147, 0,200

Årtiondet utsatt i tryck.
Dylik för J. Österling 4 500 daler k:mt, d. 31 jan. 1673.
Nyit tryck.

Dylik for fru Anna Gyllenklo a 891 daler k:mt, d. 19 maj
1675. 6,753, 6,106,

Nytt formulär, med tillsats af orden »doch vthan tilstand» (etc).

Dylik for kommissarien Lillienborg 4 500 daler k:mt, d. 7
nov. 1678. 0,146, 0,175.

Kassaanvisning a 450 daler k:mt, d. 17 maj 1682.

11 rader samt § rader myntsorter.

Insittningsattest fér Dan. Uttermarcks sterbhus 4 18 du¬
kater, ro rdr specie och 472 daler k:mt, d. 28 apr. 1684.
C260, O07.

Dylik fOr R. Lichtone 4 521-daler 19 6. kimt, d. 23 febr,
1666.

Dylik for R. Lichtone a 918 daler 22 Gre k:mt »in sequestro
till enn saakz uthfO6randhe emooth Hoff-Intendenten WaAlb.
H:r Johan Leyon-Crona», den 26 apr. 1687.