OCR Output

15. 1666.
16. »
17. »
18. 1667.
19. »
20. »
at; 1668.
22025. ?

STOCKHOLMS BANCO 1666—68. 3

25 daler s:mt Credityf-Zedel af d. 25 mars 1666. Lika
med föregående. rrr.

10 daler s:mt Credityf-Zedel af d. 25 maj 1666. Lika
med föregående. r. Med facsimile i kopparstick (ur Boye's
Magazin).

»Creditijf-zedlarne», som sedan 1664 voro föremål för regeringens
lagstiftning, med anledning af den misskredit i hvilken de råkat, af¬
skaffades alldeles och skulle inlösas enl. k. plakaten af 7 okt. 1665,

27 juni och 17 dec. 1666 samt § mars 1667, da 25 maj s. a. utsattes
såsom yttersta termin.

Insättningsattest för Blockhusuddens tullförvaltare hr Flygge
pa 309 daler 13 Ve öre simt, d. 22 dec 1066, utfärdadt af
H. SrocKENSTROM och A. MEyeEr. fr.

100 daler s:mt Transport-Zedel n:o 13, utfärdad för Abr.
Momma d. 14 okt. 1667, med 4 namnteckningar och ban¬
kens sigill, transporterad af 4 personer med deras lacksigill.
2 bl. fol. med 3 tryckta sidor. rrr.

100 daler s:mt Dylik n:o 14, utfärdad för samma person
s. d. och med liknande underskrifter och sigill; transporterad
28 ganger med 22 lacksigill. 2 bl. fol. rrr.

Bland ateckningarna mirkas flere af Göteborgs köpmän, Paul
Roeks, Volrath Tham, Abr. van Eyck, m. fl. Den sista transporten
är daterad d. 6 dec. 1667.

100 daler s:mt Dylik n:o 15, lik föregående; transporterad
12 ganger med 8 sigill. 2 bl. fol. rrr. (Afb. 2).

Bland namnteckningarne iro: Claude Hegerstierna, Lorentz Alte¬
neck, J. F. von Friesendorff m. fl. Sista transporten ar af d. 22 febr.
1668.

100 daler s:mt Wexel-Zedel “/ dosseres eller transporteres
n:o 16. »Modell lit. B», blott formulär, med skrifven ifyll¬
ning för att visa användningen. 3 sid. fol. samt a 4:e
sidan en anvisning fr sedelns begagnande. rrr.

Årtalet helt utsatt i tryck. På baksidan kallas detta slags sedlar:
»Wexel-Banco Extraordinarie Afskrifningz zedlar». Sannolikt kommo
de aldrig att brukas, emedan banken strax efteråt stängdes.

Anvisningar a »Herrerne af Bancen i Stockholm» for 1,000
daler k:mt, 4 st., af d. 18—21 febr. 1668, alla i suite, ut¬
färdad af NICLAS KEDER, ABRAHAM MomMA, PAUWEL EGGERS
och JEAN DE FLON. rrr seve.