OCR Output

5 1663

8. »

9. »
10. »
II. 1664.
12. 1666.
13: »

STOCKHOLMS BANCO 1663—66.

har dessutom lemning af ett särskildt skyddsomslag med tryckt bruks¬
anvisning. Namnteckningarna & den ena 1oo-dalers-sedeln kunna
vara tvifvel underkastade, men å den andra synas de åter äkta. Alla
sigillen äro likaledes riktiga. Hvad som föranledt åteckningarna blir
således nu omöjligt att säga; faktiskt är att blott en enda sedel utan
dylik numera är känd. En gissning är att banken, hvars ställning
redan 1664 var vacklande, genom sedlarnes underkännande velat un¬
dandraga sig deras inlösen. — Emellertid ändrades 1666 års sedlar
så, att stilen blef schwabach, en rössjeram tillkom och sigillen, förut
aftryckta å lös lapp, nu trycktes direkt på blanketten.

25 daler k:mt Creditif-Zedel af d. 4 nov. 1663. Under¬
tecknad af de fem ofvan nämda, med bankens sigill.
rrrr. (Afb. 1).

Pantbevis for en summa af 73,o0o0 daler k:mt, utfirdadt af
»Stockholmiske Lehnbencken» d. ro juli 1663. Under¬
tecknadt af ERICH APPELGREHN Och A. Meyer, 13 tryckta
fader. Ir.

Insättningsattest för generaltullförvaltaren Drakenhielms
fikning 4 1536. rmsd. 28°'sk. m «specie, d. 13 juni
1663. Undertecknad: med tre namn. 5 tryckta rader. r,

Anvisning a »Herrerne aff Bancen i Stockholm» f6r 200 rdr
in specie, utfardad af JoHAN PALMsSTRUCH d. 13 juni 1663.
Annoterad af HINDRIK STOCKENSTROM. Fr.

Dylik för 100 daler k:mt, utfärdad af HANS ERICHZSON den I
juli 1663. Annoterad af JoHAN PALMSTRUCH, fF.

Qvitto å 250 skeppund frikoppar, som hrr Abr. och Jacob
Momma försträckt banken; utfärdadt d. 16 dec. 1663 och
undertecknadt af JOHAN PALMSTRUCH m. fl. Sig: borta.
flandskrift. rv.

‘-Anvisning a »Herrerne aff Bancen i Stockholm» f6r 371 7/4

daler s:mt, utfärdad d. 8 nov. 1664 af H. MarRHEIM. An¬
noterad af HINDRIK STOCKENSTROM. rr.

100 daler s:mt Credityf-Zedel af d. 30 jan. 1666. Under¬
tecknad af JoHAN PALMSTRUCH, samt 7 andra, med 1 hvit¬
stämpel, 2 bankens sigill och undertecknarnes 8, alla särdeles
vackra och skarpt aftryckta. 8 tr. rader, ram af rössjor. rr.
(Afb; x).

Årtiondet och valören i tryck utsatta å alla dessa sedlar. De dro,
med undantag för valörerna, af samma sättning, såsom det i dem
alla återkommande tryckfelet: Datnm visar. 0,155, 0,195—190.

Dylik, endast det tryckta formuläret, ej underskrifvet eller
utfärdadt. rrr.

50 daler s:mt Credityf-Zedel af d. 26 febr. 1666. Under¬
tecknad af JOHAN PALMSTRUCH samt öfriga 7 tjenstemän,
med samma sigill som n:o 12. rrr.