OCR Output

Sa. £nb@ s..

CARL XI (1660—97).
Stockholms Banco

(privilegierad af K. M:t den 30 Nov. 1656 for Joh. Palmstruch (f. i Riga
1611, d. i Stockholm 1671) och medintressenter).

Alla denna banks sedlar och anvisningar m. m. dro tryckta i bokpress 4
hvitt skrifpapper. Sigillen dro hvitstimplade mot munlacksmassa.

Vid dessa som alla öfriga sedlar m. m. angifvas ungefärliga måtten i
millimeter, höjden först.

1. 1660. Insättningsattest för generaltullförvaltaren Drakenhielms räk¬
ning pa 1380 daler 13 Gre k:mt, den 7 juli 1660. Under¬
tecknad af Nits APPELGREHN och Hans Ericuson. 8 tryckta
fader. rr.

2 » Utbetalningsattest for samme man pa 125 daler k:mt, den
g juli 1660. Undertecknad af Wittem LEUHUSEN och
HENRICH MARHEIM. 8 tryckta rader. rr.

3. 1662. Anvisning a »Herrerne aff Bancen 1 Stockholm» pa too
daler k:mt, utfärdad af JOHAN PALMSTRUCH d. 10 juni 1662,
annoterad af Nits APPELGREHN. 3 tryckta rader. rr.

4 1663. 100 daler k:mt Creditif-Zedel af d. 12 maj 1663. Under¬
tecknad af JOHAN PALMSTRUCH, NILS APPELGREHN och tre
andra, med bankens sigill. 7 tryckta rader. Med åteck¬
ning: »Denne Sedel ahr falsk». 0,153; 0,195. rrr.

Blott fyra sedlar af 1663 års emission dro kinda: en pa 1,000
daler af d. 9 juli (Kongl. Biblioteket), två på 100 daler af d. 12 maj
(se ofvan) och 12 aug. (Kongl. Biblioteket) samt en på 25 daler af
d. 4 nov. (se n. 5). Tre af dem ha ateckning att vara falska, af samma
hand, högst sannolikt Joh. Palmstruchs. Sedlarne synas vara af två
(eller tre) sättningar; men åtminstone å två, den å 1,000 och den å
25 daler, äro alla namnteckningarna otvifvelaktigt äkta, och den förra