OCR Output

VI

enad med den öfriga myntkunskapen. Jag hoppas äfven, att hrr
samlare skola, ifrigare än förr, söka bevara allt af hithörande min¬
nen, som ännu kan räddas från förstörelse, och att många af dem,
som hafva större råd och mera tid att förfoga öfver än jag, vilja
fortsätta det nu påbörjade beskrifningsarbetet.

Man kan slutligen hysa den önskan, att regeringen å sin sida
tillämpar de i vårt land af ålder gällande åsigter, hvilka redan ut¬
talas i den gamla stadgan och förordningen af d. 5 Julij 1684:
att »aff alt thet som tryckt warder» skulle exemplar »inlefvereras
till Kongl. Archivum och Bibliotheket». Härigenom skulle ej blott
sedlar, utan äfven alla andra tryck i gravyr eller litografi för fram¬
tiden förvaras och blifva tillgängliga för den svenska forskaren på
den plats, der han säkrast kan söka allt tryck som rör Sveriges

historia och litteratur, i statens boksamling, kungl. biblioteket.

Stockholm i nov. 1886.

H. Bukowski.