OCR Output

Vv

Raritetsgrader aro: rrrr (enda kinda ex. till dato, unik), rrr (två
å fem ex. kända), rr (några få ex. kända), r (ej vanlig) De af¬
bildningar som åtfölja äro förminskade; siffran hänvisar till bladets
nummer. En särskild »sedelkarta» af 1884 medföljer äfven.

Jag frambär härmed min vördnadsfulla tacksägelse till de herrar,
hvilka genom meddelanden, rörande de enskilda bankerna och deras
sedlar gjort förteckningen rikare på uppgifter och i flere afseenden
riktigare än eljest kunnat blifva fallet. För de utländska sedlarnes
beskrifvande hafva begagnats i texten anförda källor. Hvad de norska
och danska vidkommer, hafva handskrifna uppgifter användts, med¬
delade af Doctor L. B. Stenersen i Christiania, Justitsraad C. F.
Herbst samt Procurator O. Andersen i Kjébenhavn, till hvilka
herrar jag saledes afven star i forbindelse.

Den som bihang tillagda forteckningen a kongl. forordningar
m. m. rörande hithörande ämnen är visserligen ej alldeles fullstän¬
dig, men innefattar likväl alla förordningar före 1818. Jag an¬
märker på förhand att skrifter rörande mynt, allmänna finanser,
ekonomi och dylikt ej ingått i planen för samlingen.

Till slut återstår att uttala min tacksamhet till medhjelparen
vid redigeringen af detta arbete, till den flitige och outtröttlige
forskaren i allt som rör fosterlandets konst och litteratur, till den
som äfven på sjukbädden ej förmådde säga nej, då företaget stäldes
i fråga, amanuensen i kongl. biblioteket hr C. Eichhorn.

I betraktande af att arbetet är i sitt slag det första, torde
benäget öfverses med möjliga fel och brister. Jag vågar oaktadt
dessa hoppas att, liksom de odödliga arbetena i svenska mynt¬
kunskapen af en Elias Brenner och hans efterfoljare, en Berch m. f1.,
sedan lange gjort myntkunskapen och myntsamlandet till ett det
käraste nöje hos våra bildade, äfven mitt sträfvande skall i sin ringa
mån gagna samlarne och bidraga till kunskapen om en hittills föga

påaktad gren af vår fosterländska odling, som dock är nära för¬