OCR Output

IV

styrelsen för Riksgäldskontoret samt andra, som genom tillmötes¬
gaende eller byte satt mig i tillfälle att fullständiga min samling
med år eller serier, äfvensom hos styrelsen för Norges Bank, som,
i motsats till Sveriges Riksbank och Nationalbanken i Kjöben¬
havn, lemnat mig ej blott nu gällande makulerade ' sedlar, utan
äfven alla äldre som funnos in duplo, står jag i vördnadsfull
förbindelse hos alla de i texten uppgifna enskilda banker, hvilka
genom öfverlemnande af makulerade sedlar och blanketter gått
mina sträfvanden till mötes. Utan en dylik välvilja hade det varit
mig omöjligt att framlägga en så pass rikhaltig profkarta som den
här efter förtecknade.

Då samlingen numera nått en viss grad af fullständighet, har
jag, för att i min mån göra den fruktbärande för forskningen och
samlareintresset, önskat se densamma förtecknad. Detta arbete
visade sig dock ingalunda lätt, särskildt hvad Sverige vidkommer,
emedan alla föregångare saknades. Vid förtecknandet hafva de
svenska pappersmynten stälts först. Vid beskrifningen af dem, lik¬
som i synnerhet af de utländska sedlarne, äro blott de vigtigaste
kännetecknen anförda, ty i annat fall hade förteckningen, utan mot¬
svarande nytta, vuxit för mycket på bredden. Indelningen i perio¬
der, formulärer o. dyl. har gjorts på grund af sedlarnes egen be¬
skaffenhet och med rådfrågande af de officiella samtida författ¬
ningarna, hittills hufvudkällan för kunskapen om svenska sedelvä¬
sendet. De för bladen använda benämningarna proftryck, blankett
och sedel betyda: den första, att bladet saknar serie- och nummer¬
beteckning samt underskrifter; den andra, att blott de sistnämda
saknas; den tredje, att bladet är fullständigt och varit eller är i
allmänna rörelsen gångbart. Riksbankens sedlar hafva alltid utgått
från dess eget tryckeri, de enskilda bankernas sedlar förfärdigades
äldst Hos C. A. Broling, sedan hos P. A. Nyman eller i Riksban¬

ken; numera tillverkas, tyvärr, de flesta å engelska sedeltryckerier.