OCR Output

¢ III

mödanden äfven på detta område, finnes der en intressant samling,
fördelad och ordnad i följande fyra grupper:

1) Sedlar: Palmstruchska, Riksbankens, Riksgäldskontorets, En¬
skildas, Enskilda bankernas sedlar samt finska sedlar efter 1809,
bärande svensk text.

2) Depositionsbevis å uti Riksens Ständers bank insatta medel.

3) Anvisningar på Riksbanken af allmänna verk m. fl.

4) Reverser å lån från Rikets Ständers Lånebank, borgensför¬
bindelser, krafbref, anmaningsbref m. m. Denna sistnämnda afdel¬
ning ar mycket rikhaltig och omfattar bland annat blad från 1600¬
talet af stort intresse och sällsynthet.

I jemförelse med denna dyrbara och rikhaltiga samling äro de
följande betydligt underlägsna, ehuru hvar för sig har åtskilligt att
erbjuda... Jag bör sålunda nämna: samlingarna i kongl: myntkabi¬
nettet i Stockholm; universitetens i Upsala, Lund och Christiania
myntkabinett, det sistnämnda i besittning af en fullständig samling
af: Norges sedlar, tack vare Doctor L. B. Stenersen; myntsamlin¬
garna vid läroverken i Malmö, Strengnäs, Vexjö, Linköping och
Östersund, - Nordiska Museet i Stockholm samt de som egas af
hrr justitieradet J. O. Wedberg, kammarjunkaren A. Coyet, doktor
A. Levin, kass6ren G. C. Lehnberg, juveleraren Chr. Hammer, krono¬
befallningsmannen C. J. Nordqvist, bokforlaggaren A. Bonnier, bank¬
kassören J. W.. Torngren i Vesteras, m. fl. - Bland utländska mera
framstående samlare, hvilka äfven sysselsätta sig: med svenska sed¬
lar, får jag nämna: Justitsraad 'C. F; Herbst, Procurator O. Ander¬
sen, Antiquar H. J. Lynge i Kjöbenhavn; Mrs Frances Evans,
hustru till den berömde engelske fornforskaren i London, samt
Dir A. Ehrenfeld i Wien. Deremot kanner jag ej narmare den
samling som bildats af prof. G. Stephens i Kjébenhavn.

Utom till hos nu nadmda institutioner och samlare, hr stats¬

radet och chefen for k. finans-departementet, baron G. Tamm och