OCR Output

3

inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Skellefteå
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i Skellefteå södra distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Löfångers sockens kyrka.

N:o 251. Nils Gustaf Hedman och Per Johan Fällman
hafva anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
Helmer Huss att verkställa laga skifte å sökandene gemensamt
tillhöriga hemmanet ”/«« mtl N:o 9 Hökmark i Löfångers socken;
Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skif¬
tesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem ”förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i
Löfångers sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Löfångers distrikt att hit
insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens
kyrka.

N:o 252. Till vederbörlig kännedom varder härigenom
kungjordt, att Inspektoren Harald Markström 1 Brännfors utsetts
till syssloman under år 1908 för Åby älfs flottningsförening
beträffande Västerbottens län.

Uppläses i kyrkorna inom Åsele tingslag.

N:o 253. Författningsenligt intages en så lydande

»Kungoörelse.

Af förekommen anledning varder den auktion, som kun¬
gjorts att hållas den 16 nästkommande Januari kl. 12 på dagen