OCR Output

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 248. Sedan Mo och Domsjö Aktiebolag anhållit om
förordnande för extra Landtbruksingenjören Henning Wikström
att i den ordning, lag om dikning och annan afledning af vatten
föreskrifver, förrätta syn beträffande sänkning af Maskenträsket,
beläget inom Hornmyrs by i Lycksele socken, varder i anled¬
ning häraf öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, häri¬
genom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen
dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Lycksele sockens kyrka
uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggånde det Kronoläns¬
mannen i Lycksele södra distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 249. August Åström har anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätaren Theodor Linder att verkställa laga
delning å hemmanet ”"5/2se mtl N:o 6 Klutmark i Skellefteå soc¬
ken; Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i
Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;,;
åliggande det Kronolänsmannen i Skellefteå södra distrikt att
nit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde soc¬
kens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 250. FEnär Olof Åström anhållit om förordnande för
Kommissionslandtmätaren Theodor Linder att verkställa laga
klyfning å hemmanet '/s mtl N:o 4 Klutmark i Skellefteå socken,
varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftes¬
stadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen .:
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,