OCR Output

Komumeens Befallnmeshatvandes + Västerbottens Tän
Kungörelser

år 1907.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 246—253.

Uppläses i Skellefteå, Malå, Norsjö, Jörns och Sorsele socknars kyrkor.

N:o 246: "Uti en Hit ingifven skrift. har: styrelsen för
Skellefteå älfs flottningsförening, i enlighet med delägarnes i
nämnda förening därom å ordinarie sammanträde den 29 Novem¬
ber 1906 fattade beslut, anhållit, att, enär all flottning upphört
i Brunträskbäcken och "Görjmyrbäcken, Konungens Befallnings¬
hafvande måtte medgifva, att de oamorterade beloppen i dessa
vattendrag, utgörande i Brunträskbäcken 582 kronor 39 öre och
i Görjmyrbäcken 354 krovor, finge öfverföras till respektive Mal¬
åns 4:de led och Karsbäckens 5:te led; Och varder 1 anledning
häraf vederbörande strand-, bro-, fiske- och vattenverksägare,
samt andre, hvilkas rätt kan at frågan beröras, där de hafva
mot ansökningen något att erinra, härigenom förelagdt, att inom
tjuguen dagar från kungörandet, vid förlust af rättighet att i
frågan vidare höras, därom hit ingifva skriftlig anmälan; kom¬
mande ansökningshandlingarna att under tiden hållas tillgängliga
hos Kronofogden 1 Skellefteå fögderi för dem, som önska af
desamma taga del; åliggande det "Kronolänsmännen i Skellefteå
norra, Malå, NO. Jörns och Sorsele distrikt att till vederbörande
Kronofogde öfversända bevis om denna kungörelses uppläsande
1 respektive kyrkor.

N:o 247. Enligt härstädes gjord anmälan varder häri¬
genom tillkännagifvet, att till syssloman för Tafleåns flottnings¬
förening för tiden intill 1908 års ordinarie föreningsstämma
utsetts Skogschefen Nils G. Ringstrand.