OCR Output

5

Uppläses i kyrkorna inom Åsele tingslag.
N:o 245. Författningsenligt intages en så lydande
»Kungörelse.

Genom offentlig auktion, som hålles Måndagen den 20
nästa Januari klo 10 fm å tingshuset i Åsele, kommer i den
ordning, som om utmätt fast egendom finnes i lag stadgadt, att
försäljas G. A. Svenssons för skuld utmätta fasta egendom !/12
mtl Litt. Ba N:o 1 Skolbordet i Åsele socken.

Å egendomen finnas följande åbyggnader: Mangårdsbygg¬
nad i två våningar med fem rum i hvardera, förgångsstuga, stall
och ladugårdsbyggnad, brygg- och drängstuga, iskällarbyggnad, trösk¬
loge, uthus och källare, nio stycken lador; årliga utsädet är två
tunnor korn och fem tunnor potatis; vinterfoder finnes för fem
kor och en häst; dispositionsrätten till skogen är fri.

Fastigheten är taxerad till 4,800 kronor och saluvärderad
till 10.000 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 12 December 1907.
Nils Kruse.»

Umeå, i Landskansliet, den 16 December 1907.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.