OCR Output

+

huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Bygdeå distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

N:o 244. På begäran intages följande
»Kun&oörelse.

Delägaruae i brandstodsbolaget å landet inom Västerbottens
län kallas SNR till drögane bolagsstämma, som hålles å
bolagets kontorslokal i Umeå stad Tisdagen den 28 Januari näst¬
kommande år kl. 1 e. m., och förekomma därvid till behandling
följande ärenden:

1:o0) Granskning af bolagets förvaltning och revisorernas
berättelse samt fråga om meddelande af ansvarsfrihet för den
förvaltning, som granskning undergått.

Revisionsberättelsen finnes intagen 1 länsstyrelsens kungö¬
relse för år 1907 Ser. B N:o 91 samt hos brandstodskommitté¬
erna tillgänglig;

2:0) Väckt fråga om förhöjd ersättning till kommittéord¬
förandena för skrifmaterialier, porton m. m.;

3:0) Framställning om att debiterings- och uppbördspro¬
vision å brandstodsafgifterna finge utgå till uppbördsförvaltnin¬
gen med något förhöjd procent;

4:0)-- Val af tvänne Ledamöter 1 styrelsen för en tid af
två år, 1 stället för Kronolänsmannen Johan Broman och Kyr¬
kovärden Johan Pettersson, som äro i tur att afgå, äfvensom af
tre suppleanter;

5:0) Val af tre revisorer för granskning af bolagets räken¬
skaper och förvaltning under innevarande brandstodsår, jämte ut¬
seende af lika antal ersättningsmän för dem.

Umeå i Västerbottens läns brandstodsbolags kontor den 12
December 1907.

På styrelsens vägnar:

Ludv. Schöning.
0. Th. Bergström.>