OCR Output

3

6:0) att. en bjälke eller sparre om 9 meters längd intill
i3 meters längd räknas lika med 4 enkla timmer och belägges
med 4 enkla afsälder:

7:0) att en spira af 15 intill 19 meters längd räknas lika
med 8 enkla timmer och belägges med 8 enkla afgälder;

8:60) att ett mastträd eller spira af 19 meters längd och
däröfver räknas lika med 12 enkla timmer och belägges med 12
enkla afgälder.>»

; Kronolänsmännen i Åsele och Dorotea distrikt hafva att
befordra denna kungörelse till uppläsning i respektive kyrkor
och däröfver hit insända bevis.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 242. Enär Gabriel Häggström anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren P. V. Gawell att verkställa
laga klyfning å hemmanet Pöfsaa mtl N:o 1 Storhäggsjö i Umeå
söckoen; varder, jämlikt 13 8 i Kupvgl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i
Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huru¬
vida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman , ålig¬
gande det Kionolänsmtan nen i Umeå norra distrikt att hit dan
da bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

NO 248 —0. P. Dahlgren har anhållit om förordnande
för Kommissiorslandtmätaren M. Mörtsell: att verkställa laga
klyfning å hemmanet !7/128 mtl N:o 8 Öfverklinten i Bygdeå
socken; Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nå¬
diga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blif¬
vit i Bygdeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,