OCR Output

2

Vederbörande Kronolänsmän hafva att ofördröjligen hit
insända bevis öfver denna kungörelses uppläsande i respektive
socknars kyrkor.

Uppläses i Åsele och Dorotea socknars kyrkor.

N:o 241. M. Marcusson, I. BE. Olsson och E. M. Rönn¬
holm i egenskap af ledamöter i styrelsen för NSimsjöåns flott¬
ningsförening hafva anhållit om fastställelse å ett af intressen¬
terna 1 flottningsföreningen vid sammanträden den 17 Juni 1905
och den 26 Januari 1907 antaget förslag till nedannämnda för¬
ändrade lydelse af 3 8 i gällande reglemente för föreningen,
nämligen:

» All kostnad för flottningen äfvensom amorteringsafgälder
för flotileden, omkostnader för tillsyn, nödiga resor, flottledens
underhåll, beslutade byggnader, arrenden, skadeersättningar, rätte¬
gångskostnader och andra dylika kostnader enligt flottningsför¬
eningens räkenskaper fördelas på virket enligt följande förhål¬
lande Rv de olika virkessorterna, nämligen:

:o) att ett hus- eller sågtimmer af högst 6,5 meters längd
med en TR af 4 engelska tum och "därunder skall
nas som 0,2 enkelt timmer och beläggas med 0,2 enkel afgäld;

2:0) att ett hus- eller sågtimmer om högst 6,5 meters
längd med en toppdiameter rån 4 till och med d!t/2 engelska
tum skall räknas som 0,4 enkelt timmer och beläggas med 0,4
enkel afgäld;

3:0) att ett hus- eller sågtimmer om högst 6,5 meters längd
med en toppdiameter från 5!/2 till och med 7 engelska tum skall
räknas som 0,5 enkelt timmer och beläggas med 0, 3 enkel afgäld;

4:0) att ett hus- eller sågtimmer om högst 8 meters längd,
förutom härofvan angifna dimensioner, skall räknas som ett en¬
kelt sågtimmer och beläggas med en enkel afgäld;

5:0o) att en bjälke under 9 meter samt en sparre och ett
hus- eller sågtimmer om mer än 8 meters längd skall räknas som
två enkla timmer och beläggas med 2 enkla afgälder;