OCR Output

Konunorens befallnmeshalvandes I Västerbottens fn
Kungörelser

är 1907.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 240—245.

Uppläses i Sorsele, Malå, Jörns, Norsjö och Skellefteå socknars kyrkor.

N:o 240. Sedan Kronofogden Alarik Dalqvist, Bankdirek¬
tören Emil Stenberg, Disponenten Herman Anrep, Kronolänsman¬
nen H. F. Sundelip och Byggmästaren O. W. Sjöström, hvilka,
å Skellefteå stads vägnar, hos Domhafvanden i Skellefteå tings¬
lag gjort ansökan om tillstånd att för anläggning af elektrisk
kraftstation med nödiga dammar och andra vattenbyggnader i
Skellefteå älf vid Finnforsen öfverbygga kungsådran, blifvit,
efter det undersökning, jämlikt 10 81 förordningen om jord¬
ägares rätt öfver vattnet å hans Sönd den 30 December 1880,
af Skellefteå tingslags Häradsrätt hållits i ärendet vid syn på
stället, af domstolen hänvisade, att söka Konungens tillstånd
till företaget, samt samtliga i målet förda protokoll hit ingifvits;
så och efter det Konungens Befallningshafvande genom sakkun¬
nige män låtit verkställa undersökning till utredning, huruvida
i de afseenden, som omförmälas i 3 $ i Kungl. Kungörelsen
den 20 Oktober 1899 angående hvad iakttagas skall. då någon
vill förvärfva tillstånd af Konungen till byggande i kungsådra,
hinder mot företaget kunde anses ”förefinnas, varder vederböran¬
de kommuner, samt trafikauter eller andra, hvilkas rätt kan af
frågan beröras, härigenom förelagdt, att inom tjuguen dagar, ef¬
ter det denna kungörelse blifvit 1 Sorsele, Malå, Jörns, Norsjö
och Skellefteå socknars kyrkor uppläst, härstädes skriftligen
yttra sig, huruvida de mot bifall till ansökningen hafva något
att erinra; och äro samtliga handlingarna i målet att tillgå hos
Kronofogden i Skellefteå fögderi för den, som däraf önskar
taga kännedom.