OCR Output

Uppläses i Dorotea sockens kyrka.

N:o 238. Per Erik Persson har anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att verkställa laga
delning å utgräfningslägenheten Eksjön under vissa hemman 1
Svanabyus skifteslag i Dorotea socken; Och varder, jämlikt 13
Si Kunsk Majs förnyade nådiga skiftesstadga den 9 Novem¬
ber 1886, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härige¬
nom : förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen
dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Dototea sockens kyrka
uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i Dorotea distrikt att hit insända bevis om denna kun¬
görelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Dorotea sockens kyrka.

NO 239." Sedan Per Trik Persson anhällit om. förord:
nande för Kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att verkställa
laga klyfning å alla ägorna till hemmanet: '/es mtl N:o 2 Sva¬
nabyn i Dorotea socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr at talans förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna kun¬
görelse blifvit i Dorotea sockens kyrka uppläst, hit imkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden 1 valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Dorotea distrikt
att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Umeå, i Landskansliet, den 9 December 1907.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Carl Bergström.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.