OCR Output

2

ningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Byske distrikt att
hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde soc¬
kens kyrka.

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 236. R. E. Andersson, I. L. Israelsson, J.: A. Ale¬
nius, J. P. Johansson, K. Hj. Andersson; P. K. Alenius, Erik
Johan Ålenius, Per August Brändström, G. A. Alenius och A. E.
Andersson hafva anhållit om förordnande: för extra Landtbruks¬
ingenjören. H. Wikström att förrätta syn enligt gällande diknings¬
lag i och för sänkniug af Märtsjön, belägen inom Pausele skift.
teslag i Lycksele socken; Och varder i anledning häraf öfrige
delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att,
vid äfventyr at talans förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna
kungörelse blifvit i Lycksele sockens kyrka uppläst, hit inkom¬
ma med yttrande, huruvida: de förena sig med sökandene i valet
af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Lycksele
södra distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upp¬
läsande i sagde sockens kyrka. |

.. Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 237. HEnär Anders Vilhelm Frisk anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren J. O. A. Sohlberg att verk¬
ställa laga delning å alla ägorna till hemmanet ?/s2 mtl N:o 5
Lappvattnet i Burträsks socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl,
Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öf¬
rige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan
denna kungörelse blifvit i Burträsks sockens kyrka uppläst, hit
inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i
valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Bur¬
träsks distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upp¬
läsande i sagde sockens kyrka.