OCR Output

4

lans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit
i Vännäs sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, hu¬
ruvida de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Vännäs distrikt att hit insän¬
da bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

| Uppläses i Norsjö sockens kyrka.

N:0-:2304.-; Israel: Grann, B;-F > Strom, .G..K. Jandgren,
N. O. Lindgren och L. E. Ström hafva anhållit om förordnande
för extra Landtbruksingenjören H. Wikström att förrätta syn
enligt gällande dikningslag i och för sänkning af den så kallade
Kvammartjärn, belägen å ägorna till Raggsjö och Kvammarnäs
byar i Norsjö socken; Och vakdet i anledning häraf öfrige del:
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kun¬
görelse blifvit i Norsjö sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Norsjö distrikt
att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

. N:o 235. Sedan Anders Lindqvist, L. A. Berggren, Abra¬
ham Löfbom, A. G. Sandström, Gustaf Burman, Andreas Lind¬
gren, N. P. Berggren, Johan Hellgren, C. J. Carlsson och Oskar
Berggren anhållit om förordnande för extra Landtbruksingenjö¬
rev H. Wikström att, i enlighet med gällande dikningslag, hålla
syn och undersökning samt upprätta. kostnadsförslag för sänk¬
ning eller- utgräfning al norra och södra träsken NOR ngitiek
by:.1: Byske socken, varder i- anledning häraf öfrige dre
dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfven¬
tyr af talans förut inom orion dagar, dan denna kungörel¬
se blifvit i Byske sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrätt¬