OCR Output

3

genom vördsamt anhålla om Konungens Befallningshafvandes tillstånd att, på
grund af Ofverste Vijnbladhs syneprotokoll jämte utredningar den 39/; 1898
och; 19/,, 1902 men med afvikelse derifrån i fråga om flottningens ordnande
förbi Stenfors såg medelst rullbanebyggnad, få utföra regleringarne i fråga och
att tiden inom hvilken byggnader och regleringsarbetena sist skola till afsyning
vara fullbordade må fastställas till två år från den dag Konungens Befallnings¬
hafvande lämnat begärda tillstånd, eller beslut i antydt hänseende — om be¬
svär deremot ifrågakommer — vunnit laga kraft.

Bureå den 25 Oktober 1907.
| Vördsammast
Bure Aktiebolags Skogsförvaltning:
W. Lindberg.
Vidimeras:

Joh. Em. Åström. P. A. Skoglöf."

Och. Varder, i. anledhing Bara. samt. med stöd: af «Si
Kungl. Flottningsstadgan den 30 December 1880, vederbörande,
hvilkas rätt kan af frågan beröras, härigenom förelagdt, att,
inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Bur¬
träsks och Nysätra socknars kyrkor uppläst, hit inkomma med :'
de erinringar, hvartill framställningarne må gifva anledning, vid
äfventyr, att underlåtenhet därutinnan icke kommer att hindra
ärendets afgörande 1 befintligt skick; skolande Kronolänsmännen
i Burträsks och Nysätra distrikt befordra denna kungörelse till
uppläsning 1 respektive socknars kyrkor och därom hit insända
bevis.

Uppläses i Vännäs sockens kyrka.

N:o 233. I anledning af uppkommen tvist emellan del¬
ägarne uti företaget för Fällforssjöns sänkning i sammanhang
med reglering af vattenståndet i Kasabäcken inom Mjösjö och
Nygårds byar i Vännäs socken, hafva Magnus Bernhard Nygren
och Karl Olofsson anhållit om förordnande för extra Landtbruks¬
ingenjören H. Wikström att, beträffande ofvanberörda vattenaf¬
ledningsföretag, förrätta sådan syn, som afses i gällande diknings¬
lag; Och varder i anledning häraf öfrige delägare, dem förrätt¬
ningen aångå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af tä¬