OCR Output

Å

a

socken till utloppet i Gumbodafjärden i Nysätra socken, dels i Kolbodaån från

och med Hössjön i Burträsk socken till utloppet i Flarkån och dels i Vebo¬
marksån mellan Mossaträsket och Kolbodaån, i samband hvarmed faststäldes
att de af Öfverste Vijnbladh föreslagna elfrensningsbyggnader och andra anstal¬
ter för flottningens ordnande skulle i vattendragen åvägabringas och utföras,
men nyssnämnda Edert utslag — efter besvär — af Kungl. Kammar Kollegium
den 21 Juni 1900 upphäfts ehvad det rörde Kolbodaåns och Vebomarksåns
upplåtande till allmänna flottleder, hvarefter, sedan förnyad syn öfvergått Kol¬
bodaån jämlikt Öfverste Vijnbladhs till Eder ingifne och den 10 Oktober 1902
dagtecknade protokoll, Ni genom utslag den 31 December 1906, som numera
tagit åt sig laga kraft, ånyo förordnat att i Kolbodaån och Vebomarksån all¬
män flottled vara skall och att i dessa tvenne vattendrag byggnader och anstal¬
ter, skulle, för flottningens ordnande, inrättas i enlighet med Ofverste Vijn¬
bladhs syneprotokoll den ?3/; 1898 och utlåtande jämte tillhörande ritning inta¬
get och vidfäst protokollet den !9/,, 1902, hvarjemte i öfrigt genom Edra
tvenne ofvanberörda utslag fastställts att de föreslagna och nödiga ansedda reg¬
leringsbyggnaderna m. m. skulle vara fullbordade och afsynade inom ett år från
den dag då utslagen vunnit laga kraft eller, efter besvär, slutligen blifvit fast¬
ställda.

Då Bure Aktiebolag i sin ostridigt allmännyttiga sträfvan att få an¬
tydda vattendrag upplåtna till allmänna flottleder emellertid icke ansett åsyf¬
tade ändamålet vunnet med allenast Flarkåns upplåtande till allmän flottled,
enär först sedan reglerade förhållanden i samtliga trenne ofvannämnde vatten¬
drag inträdt verklig allmän nytta kunde väntas, hvarförutom regleringskapitalets
utamortering i Flarkåns nedersta distrikt är i väsentlig grad beroende af vir¬
kestillförsel jämväl från Kolbodaån och densammes tillflöde Vebomarksån, så
har bolaget ej ännu — i afbidan på slutligt utslag rörande besvären och frågan
om Kolbodaåns och Vebomarksåns upplåtande till allmänna flottleder — ge¬
nomfört regleringen af Flarkån, i hvilkens nedre del för öfrigt den föreslagna
anordningen med rullbanas inrättande för flottningens ordnande förbi Stenfors
såg ej allenast blifver, efter noggrannt öfvervägande, för flottningen alltför be¬
tungande utan numera helt och hållet kan undkommas derigenom att bolaget
inköpt Stenfors såg och derunder lydande hemman och lägenheter, af hvilka
bolaget genom egostyckning afsöndrat för flottningens ordnande förbi Stenfors
erforderlig mark, som bolaget är beredt att, mot skälig ersättning efter öfver¬
enskommelse med blifvande flottningsförening, till flottleden afstå.

Bolaget, som allt fortfarande är beredt att genomföra regleringarne af
vattendragen i fråga, derest förnyadt och förlängdt tillstånd till anläggningarnes
utförande lämnas, får — under hänvisande till hvad ofvan anförts och då tiden
för byggnadernas utförande i hvarje fall i utfärdade utslagen är för kort tillta¬
gen, såsom skäl hvarföre bland annat må anföras att det under innevarande
år — praktiskt taladt — varit omöjligt på det hela taget utföra några elfrens¬
ningsbyggnader i följd af under hela sommaren förevarande hög flod -— häri¬