OCR Output

Konuneens Belallnimeshalvandes I Västerbottens län
Kungörelser

år 1907.

Ser. BB. oo Landskansliet. N:ris 232—239.

Uppläses i Burträsks och Nysätra socknars kyrkor.
N:o 232. Hit hafva ingifvits följande handlingar:

1:o0) »Till Konungens Befallningshafvande i Westerbottens län. >
Flarkån m. fl. vattendrag g i Burträsk och Nysätra socknar.

Med åberopande af Bure Aktiebolags skrifvelse den 25 innevarande Ok¬
tober rörande ofvan rubricerade vattendrags reglering får bolaget härigenom vörd¬
samt, under förutsättning. af att. Konungens Befallningshafvande beviljar uti nyss¬
nämnde skrifvelse gjorda framställning, anhålla att Konungens Befallningshafvande
jämväl måtte lemna . bolaget rätt att af de: flottande, i mån af utlagdt byggnads¬
kapital, uppbära interimsamortering under byggnadstiden med lämpligen afpassadt
belopp per stockenhet efter i sinom tid företedd utredning och förslag.

' Bureå ge 28 Oktober 1907.
Vördsamt

Bure AKKONRuS Skogsförvaltnitg: .
W., Lindberg." 5

2:0): > Fall Konungens Befallningshafvande i Westerbottens län.

PFlarkån m. fl. vattendrag 1 Burträsk och Nysätra socknar.

Den 13 Juni 1895 anhöll Bure Aktiebolag hos Eder om försggtaltanids
af regleringssyn för upplåtande till allmän flottled af den i Gumbodafjärden i
Nysätra socken utfallande Flarkån jämte dennes tillflöde Kolbodaån, hvilket
ärende hittills fortskridit som följer:

Sedan syneförrättaren, numera Öfversten och Chefen för Kungl. Väg¬
och Vattenbyggnadsstyrelsen Fr. Vijnbladh den 39/; 1898 utfärdat protokoll. öf¬
ver förrättningen å såväl ofvannämnde tvenne vattendrag som den i Kolbodaån
inflytande Vebomarksån, förordnade Ni genom utslag den 6 Mars 1899, att all¬
män flottledå vara skall, dels i Flarkån från och med Risvattnets by i Burträsk