OCR Output

3

Å hemmansdelen, som saknar åbyggnader, finnes icke
någon öppen åker. Den naturliga myrslåttern lämnar vinterföda
för en. ko; Hemmanet är taxeradt till 700 kronor och saluvär¬
deradt till. 300 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
ratt: därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 18 November 1907.

Nils Kruse.»

Uppläses i kyrkorna inom Åsele tingslag.
N:o 230. Till vederbörlig kännedom meddelas följande

Kungörelse.

Genom = offentlig auktion, som förrättas å tingshu¬
got i Åsele torsdagen den 16 Januari 1908 kl. 2 e. m., kom¬
mer i den ordning, som om utmätt fast egendom finnes i lag
stadgadt, att försäljas hemmansägaren Sven Lidbergs för skuld
utmätta fasta egendom !/16 mantal N:o 3 Bäsksjö i Vilhelmina
socken.

Å hemmanet finnes en stugubyggnad och en mindre ladu¬
gård med foderlada, öppen åker för utsäde af 1!/2 tunna korn
och '/2 tunna potatis, vinterföda för 3 kor och några får; taxe¬
ringsvärdet 1,600 kronor och saluvärdet 1,100 kronon

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 19 November 1907.

Nils Kruse.»

Uppläses i kyrkorna inom Skellefteå tingslag.
N:o 231. På begäran intages följande
»Kungörelse.
På grund af mellankommen likvid återlyses till den 11