OCR Output

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 227. Carl Herbert Hedman har anhållit om förordnande
för kommissionslandtmätaren Knut Widmark att verkställa laga
delning å hemmanet ”/es mantal N:o 1 Björksele i Lycksele
socken; Och varder, jämlikt 13 $i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga :
skiftesstadga den 9 November 1866, Nissen delägare, dem förrättnin¬
gen angå ön: härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom tjuguen dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Lycksele soc¬
kens kyrka uppläst, hit inkomma med Ul ande, huruvida de förena
sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det kro¬
nolänsmannen i Lycksele södra distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 2287 Jamlikt 16 Si Kungl. Flottningsstadgan var¬
der okände ägaren till 1,311 stycken dels omHdeta och otydligt.
märkta samt dels med två eller flere olika märken försedda Såg¬
tinnnet och sparrar, som vid årets flottningar i Skellefteå. alf
tillvaratagits och finnas upplagda vid älfvens utlopp, härigenom
förelagdt, att inom trettio dagar härefter hos Konungens Befall¬
ningshafvande 1 länet sig anmäla, vid äfventyr, om det försummas,
att det sålunda tillvaratagna virket eljest säljes; åliggande det
Magistraten i Umeå samt kronolänsmännen i länet att hit in¬
sända bevis om denna kungörelses uppläsande i vederbörliga kyrkor.

Uppläses i kyrkorna inom Åsele tingslag.

N:o 229. I enlighet med gällande föreskrift intages en

så lydande
»KHungoörelse.

Å offentlig auktion, som torsdagen den 16 nästa Januari
kl f2 på dagen hålles i Åsele tingshus, kommer i den ordning,
som om utmätt fast egendom finnes i lag stadgadt, att försäljas
Sven Anton Göranssons och hans hustru Katarina Maria Pers¬
dotters för skuld utmätta fasta egendom !/e+ mantal N:o 2 Skans¬
holm i Vilhelmina socken.