OCR Output

Konungens: Befallningshalvandes + Västerbottens la
Kungörelser

år 1907.
Ser. B. Landskansliet. N:ris 225—23I.

Uppläses i Nysätra sockens kyrka.

N:o 225. N. 8. Åhman, P. A. Forsberg, Simon Johansson
och O. Samuelsson hafva anhållit om förordnande för kom¬
missionslandtmätaren M. Bergstedt att verkställa renovering
af Gumboda bys i Nysätra socken laga skifteskarta; Och varder,
jämlikt 13 83 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga
den 9 November 1886, öfrige delägare, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Nysätra sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det
Kronolänsmannen 1 Nysätra distrikt att hit insända bevis om den¬
na kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Åsele sockens kyrka.

N:o 226. Sedan Eva Åkerberg anhållit om förordnande
för kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att verkställa laga
delning å den vid laga skiftet i Torfsjö by, Åsele socken, för ge¬
mensamt behof afsatta samfälligheten gl, varder, jämlikt 13
81 Kungl. Majits förnyade nådiga skrifvelse den 9 November
1866, öfriga delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr at talans förlust, inom tjuguen dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Åsele sockens kyrka uppläst,
hit inkomma nd. yttrande, huruvida de förena sig med sökan¬
den i valet af förrättningsman; åliggande det kronolänsmannet
i Åsele distrikt alt Hit insända "bevis om denna kungörelses upp¬
läsande i sagde sockens kyrka.