OCR Output

5

Gårdsägaren N. O. Sjöberg tillhöriga 13,8966 ar af jord¬
ägan Dalsänget, antecknad under N:ris 54, 55, 96, 98 och 37 å
stadens vretkarta, med därå uppförda åbyggnader.

Fastigheten är taxerad för 4,400 kronor samt saluvärderad
till 2,900 kronor.

Närmare beskrifning å fastigheten finnes att hos Magi¬
straten tillgå.

De, hvilka äga fordran, som bör ur egendomen utgå, eller
annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin rätt
därvid bevaka.

Umeå Rådhus den 14 November 1907.
För Magistraten:

G. Ährling.>

N:o 224. På begäran offentliggöres denna
»Kungörelse.

Den till den 7 instundande December utsatta exekutiva
auktion å banmästaren P. J. Andersson tillhöriga 2,000 kv.-me¬
ter af jordägan Per Mattsgärdan varder härmed återkallad.

Umeå Rådhus den 14 November 1907.
Magistraten.»

Umeå, i Landskansliet, den 25 November 1907.

H. Biörklund.

Arv. Almqvist.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.