OCR Output

4

N:o 222. I enlighet med gällande föreskrift meddelas
följande

»Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som af Magistraten förrättas å
Rådhuset härstädes Lördagen den 28 December 1907 klockan
Tolf på dagen, kommer nedannämnda fastighet att försäljas i:
den ordning, som om utmätt fast ägendom finnes stadgadt,
nämligen:

Aktiebolaget Västerbottens-Kuriren tillhöriga tomten N:o 3
i kvarteret Thor, med därå uppförda åbyggnader,”bestående af
boningshus i två våningar, den nedre innehållande nio rum samt
butik med kontor och den öfre två lägenheter, den ena om fyra
rum och kök och den andra tre rum och kök; uthusbyggnad
innehållande, förutom uthuslägenheter, butik, förstuga samt ett
rum och kök.

Fastigheten är saluvärderad till 63,245 kronor.

Närmare beskrifning å fastigheten finnes att hos Magi¬
straten tillgå.

De, hvilka äga fordran, som bör ur ägendomen utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Umeå Rådhus den 14 November 1907.
För Magistraten:

G. Ährling.>

N:o 223. Författningsenligt intages en så lydande

»Kungoörelse.

Genom exekutiv auktion, som af Magistraten förrättas å
Rådhuset härstädes Lördagen den 28 December 1907 klockan
tolf på dagen, kommer nedannämnde fastighet att försäljas i den
ordning, som om utmätt fast egendom finnes stadgadt, nämligen: