OCR Output

3

huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Degerfors distrikt att hit in¬
sända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens
kyrka.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o ..220, Efter. det att August Johansson anhållit om
förordnande för vice Kommissionslandtmätaren S. J. Johanson
att. förrätta låga. skifte. 4. den s. k. Raturödjningen, tillhörande
Ratu by i Bygdeå socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, mom fjorton dagar, 'sedan denna
kungörelse blifvit i Bygdeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Bygdeå distrikt
att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Uppläses i Säfvars sockens kyrka.

N:o 221... CO. Sandström har anhållit. om förordnande för
Kommissionslandtmätaren Bertil Lagerqvist att uppgå rågången
mellan hemmanet ?/128 mtl N:o 11 Litt. C'å dess hemskifte och
angränsande hemmanet ”'/es mtl N:o 5 Täfteå i Säfvar socken;
Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skif¬
tesstadga den 9 November 1866, öfrige vederbörande, dem för¬
rättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blif¬
vit I NMalvar sockens kyrka upplast, hit inkomma med yu
rande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Säfvar distrikt att
hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde soc¬
kens kyrka.