OCR Output

2

socken; Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delägare, dem för¬
rättningen angå kan, härigenom förelagdt, at: öd äfventyr af
talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blif¬
vil il Degerfors sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättnings¬
man; åliggande det HKronolänsmännen i Degerfors distrikt att
hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde soc¬
kens kyrka.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 218: Enar Karl Oscar Forsgren anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren J. EF. Johanson att verk¬
ställa laga klyfning å alla ägorna til 1/6 NGE Tatt.
Fa NO 1 Kvarnbränna och Tätt. Faa are mtl N:o tt Kvarns
bränna i Degerfors socken, varder, jär 13.8 I Kungl. Maj:ts
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,. att,
vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna
kungörelse blifvit i Degerfors sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden 1 valet af
förrättningsman; åliggande det Kronoknsm anden 1 Degerfors
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande
1 sagde sockens kyrka.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 219: Karl Oskår Förseren har annallit 'om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren J. FE. Johanson att upp¬
staka och rörlägga de vid laga skiftet inom Kvarnsele skifteslag
1 Degerfors socken för gemensamt behof afsatta samfälligheter;
Och le jämlikt 13 S 1 Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skif¬
tesstadga den I November 1306, öfrige delägare, dem förrätt.
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i
Degerfors sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,