OCR Output

Konungens Befallningshafvandes I Västerholtens län
Kungörelser

år 1907.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 215—224.

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 215. Till vederbörande polis- och kommunalmyndig¬
heters kännedom meddelas, att Konungens Befallningshafvande
beviljat arbetaren Oskar Karlsson från Bygdeträsk i Burträsks
socken tillstånd att under innevarande år inom länet idka s. k.
gårdfarihandel.

Uppläses i Malå sockens kyrka.

No 2106. Sedan KRK. AA. Renström, PP AA. Ditidgten, Fo
Lundmark, EO; Berelund, GG: Norén, EK. EE: Hellgren,
Jakob Jonsson, S. R. Hellgren och G. E. Jonsson anhållit om
förordnande för extra Landtbruksingenjören H. Wikström att
förrätta sådan syn, som afses i gällande dikningslag, samt upp¬
rätta plan och kostnadsförslag för sänkning af sjön Grundträsket
inom Fårträsks skifteslag i Malå oc varder, i anledning
häraf, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, ätt, vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Malå sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökan¬
dene i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen
i Malå distrikt att hit insända bevis orn denna kungörelses upp¬
läsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 217. Karl Pehrsson har anhållit om förordnande för
vice Kommissionslandtmätaren G. A. Snellman att verkställa
laga klyfning å hemmanet ”/128 mtl N:o 1 Häggnäs i Degerfors