OCR Output

2

Hela fastigheten; ”/16e mtl, är bebyggd med:

boningshus, på stenfot under spåntak, indelad i kök, kam¬
mare, sal och förstuga å nedre våningen samt ett vindsrum å
öfre våningen, i godt skick;

bagarstuga, på stenfot under spåntak, afdelad i kök, kam¬
mare och förstuga, i godt skick;

uthusbyggnad af timmer, afdelad i fähus, stall, port, foder¬
lada, vedbod och hemlighus, allt 1 användbart skick.
bd Asir hemmanet i in hélket utsås'2 å 3 hl. potatis, 4 avd
hl. korn samt 1 å 2 hl. hafre och vinterfödas 4 å 5 kor, 1 å 2
hästar samt småkreatur. 'Timmer för husbehof samt nödig ved¬
brand finnes. ;

"Hemmanets åbyggnader äro brandförsäkrade . för 2,400
:kronor ' samt "hemmanet 'i sin helhet taxeradt till 7,000 kronor.
Ifrågavarande andel, ?/1228 mtl, är saluvärderad till.800 kronor.

De där hafva fordringar, som skola ur egendomen gäl¬
das, eller: annan rätt, som vid: auktionen skall iakttagas, äga att
sin rätt därvid bevaka.

Skellefteå i .kronofogdekontoret den 4 November 1907.
| Alarik Dalqvist.»>
Umeå, 1 Landskansliet, den 11 November 1907.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. — > Carl Bergström.

'Umceå 1907, Aktiebolaget Umeå Trycketier.