OCR Output

Kommeens Befallnmoshalvandes I Västerbottens la
Kungörelser

år 1907.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 213, 214.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 213. Ernst Wikström, Nils Andersson och Gustaf
Wikström hafva anhållit om förordnande för Kommissionslandt¬
mätaren M. WLörtsell att verkställa laga delning å alla ägorna
till !/s mtl N:o :35 Norrböle i Skellefteå socken; Och varder, jäm¬
HE 13 Sd ae Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9
November 1866, öfrige delägare, dem ÖRE anigå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Skellefteå sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det
Kronolänsmannen i Skellefteå norra distrikt att hit insända bevis
om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i kyrkorna inom Skellefteå tingslag.

N:o 214. Författningsenligt offentliggöres följande
»IKungörelse.

Vid exekutiv auktion, som förrättas å Skellefteå härads
tingsställe vid Skellefteå stad Onsdagen den 11 nästkommande
December kl. 12 på dagen, kommer att försäljas Bondesonen
Nils Söderström tillhöriga 3128 mtl Burvik N:o 8 1 Skellefteå
socken.

Fastigheten är oskiftad från och ligger i sambruk med
gäldenärens moder och broder tillhöriga ?!/128 mtl af samma
hemman och har del etter skatt i hus och jord.