OCR Output

Konuneens Befallnmeshalvandes 1 Västerbottens ln
Kungörelser

år 1907.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 210—212.

Uppläses i Malå sockens kyrka,

N:o 210: Sedan N. E. Larsson, P. L. Marklund, delägarne
i A. Österbergs sterbhus samt J. Österberg anhållit om förord¬
nande för extra Landtbruksingenjören Henning Wikström att
förrätta sådan syn, som afses i gällande dikningslag, samt upp¬
rätta plan och kostnadsförslag för sänkning af sjöarna Abborr¬
träsket och HStorholmstjärn, tillhörande Öbergs skifteslag i Malå
socken, varder, i anledning häraf, öfrige delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af ta¬
lans förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna kungörelse blifvit
i Malå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huru¬
vida de förena sig med sökandene 1 valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen 1 Malå distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Malå sockens kyrka.

N:o 211. Gustaf Lundgren och Anton Lundmark hafva
härstädes anhållit om förordnande för extra Landtbruksingen¬
jören H. Wikström att förrätta sådan syn, som afses 1 gällande
dikningslag, samt upprätta plan och kostnadsförslag för sänkning
af sjön Lakaträsket i Malå socken; Öch varder, i anledning häraf,
öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar, sedan
denna kungörelse blifvit i Malå sockens kyrka uppläst, hit in¬
komma med yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i