OCR Output

SLUTORD 431

ende pa tryckningskostnaderna, och jag ber harmed att ej blott fa fram¬
bära mitt vördnadsfulla och djupt kända tack härför, utan ock betyga
den förbindelse, i hvilken jag sedan gammalt stått till den ädla Anner¬
stedtska familjen.

Det har för mig varit ytterst kärt och sporrat arbetslusten att genom
de Norrländska stiftens chefer från prästmötena i Hernösand 1926 och
Luleå 1927 telegrafledes få emottaga uttryck för prästerskapets välvilliga
bedömande af Herdaminnet och välönskningar om arbetets fullbordande.

Slutligen återstår det mig att uttala min varma tacksamhet till alla
dem, som pa ett eller annat sätt under arbetets gång varit mig behjälpliga.
I främsta rummet ber jag därvid att få vända mig till regementspastor
fil. d:r Evik Modin. Redan innan det var tal om arbetets utgifvande, på¬
yrkade han ifrigt dess fullföljande, och han har sedermera på mångfaldigt
sätt genom meddelade upplysningar och framlagda resultat af egna forsk¬
ningar synnerligen verksamt främjat detsamma. I stor tacksamhetsskuld
står jag ock till kontraktsprostarna teol. d:r Carl J. E. Hasselberg och
Albert Nordberg samt läroverksadjunkten Johan Nordlander, hvilkas arbe¬
ten i ej ringa grad underlättat mina forskningar. Bland öfriga personer,
som välvilligt genom insända upplysningar, tillägg och rättelser bidragit
till verkets komplettering och ökade tillförlitlighet, ber jag särskildt få
framhålla herrar kanslirådet H. J. Boström, Helsingfors, rektor G. Bucht
i Hernösand, kyrkoherden Bertil Hasselberg i Graninge, direktör D. F.
Lundgren, Täby, kamrer Bernhard Löfgren, Sundsvall, samt stud. juris
Henning Sollied, Oslo. Vidare har jag en kär anledning att rikta ett tack
till min son fil. d:r Artur Bygdén, som outtröttligt biträdt vid gransknin¬
gen af manuskripten och korrekturen, gifvit den första utformningen af
flertalet inledande öfversikter af pastoratens historia samt genom forsk¬
ningar i Kammararkivet lyckats fylla eller förminska en del tidigare före¬
fintliga luckor i församlingarnes prästserier.

Beträffande registret hade naturligen varit önskvärdt, att ett full¬
ständigare personregister kunnat bifogas, men af utrymmesskäl har det
måst begränsas till att omfatta endast de inom stiftet verksamma ordinarie
prästmännen.

Till sist ber jag få hembära ett erkännsamt tack till Almqvist &
Wiksells officin, som äfven ombesörjt arbetets distribution.

Upsala i december 1928.
LEONARD BYGDEN.