OCR Output

S.

»

387

389

num

TO

ir

15

20

24

37

52
53

72

74
79

»

»

»

» 35

19

38
18
19

ers

. 34

23

25

Ae

30

. 29

27
25

28

32

35
15

VIKTIGARE RÄTTELSER OCH TILLÄGG 407

Sorsele.

Beträffande khde A. Fjellner bör här tilläggas, att professor K. B. Wiklund,
den utmärkte kännaren af våra lappska förhållanden, kommit till en helt annan
uppfattning om hans samlingar af lappska sägner och dikter än den i texten
framställda. W. anser, att de diktfragment, som Fjellner utgifvit vara spår af
en urlappsk folkpoesi, i själfva verket äro författade af honom själf, och att han
alltså gjort sig skyldig till en mer eller mindre medveten litterär mystifikation.
(K. B. Wiklund, Lapparnas sång och poesi. Ups. 1906, s. 47 ff.)

star: Aden, las: Adén.

Fjärde delen.

Stensele.
Ellen Augusta Karolina (Mörtsell), + 6/2 1928 å Umeå lasarett.
Khde Carl Fredr. Lestadius, + ?/2 1927
Eva Kristina Fjellström, + ?/3 1927.

Stigsjö.
Khde M. G. Leufvenius” barn: Lydia Maria, t 1/6 1927 i Graninge; Gertrud Kata¬
rina, + ”"/2 1904; Karl Immanuel, handl. i Karlstad; Anders Wilhelm, nu affärs¬
man i Örebro.
Margareta Elisabeth Lodin, + !"/2 1928 i Stigsjö prästgård.

Ström.
Ar 1565 efterläts 3 tnr af korntionden till kyrkebyggning.

Stugun.

Hulda Wilhelmina Albertina Carlman, + ?/1 1924 i Graninge.
Erland Nathanael (Svanström), sedan 1925 khde i Långsele.

Sundsjö.
står: Resund, läs: Refsund.

Sundsvall.

tilligges bl. Ty.: Klagodagspredikan i Sundsvalls kyrka d. 20 oktober 1872.
Svall 1873 (anon.).

Sunne.

Olaus Nicolai, kallas i ett protokoll öfver ett förhör med en fången jämte å
Trondhjems rådstuga 24 febr 1612 herr Oluff Rider, sogneprest i Sunne, och
återfinnes under samma namn sås. hemmansägare i Billsta, Hackås s:n, enl.
jordeböckerna för åren 1608—9 och 1617—18.

står: okt. 1867, läs: bildad 16 jan. 1864.

Eva Eskilina Dillner, + 2/2 1907 i Åsele.

Sveg.
Khde Joh. Watz’ hustru hette Christina. Under den tid hennes man var kon¬
rektor i Hsands skola, blef hon på stadens rådstuga 1637 pliktfälld till 6 mark,
enär hon brukat okvädinsord emot underlagman Carl Carlsson Burmans hustru
Margareta Wältt. (J. Nordlander, Norrl. saml. 2: 3, s. 1X.)
Martinus Bullernesii farsnamn torde ej varit Petrus utan Sigward (Sjul) enl.
en anteckning i Hälsinge nations arkiv, hvadan den angifna datum för hans
studentinskrifning förfaller.
Jonas (Trundman), f. ””/1 1699.
Tillägg bl. Tr.: Paulus, hedningarnas apostel. En diktkrans i trettio sånger af
Th. Fronmiiller, öfvers. af N. Löfvenmark, Ups. 1871.