OCR Output

406

$:'276 r.

277

287
291
292
295

1° 354

315
316

316
319
321

323

330

47336

344

345
349

»

18

HH

30
25
36

a

35

16
36

21

37
26
rg

27

13

37

un

37

20

22

16

17
25

35
17

39

on

31
33
aD
35

VIKTIGARE RATTELSER OCH TILLAGG

Herr Olof afled 1547, ty i följande års fogderäkenskap redovisas för ett af honom
till konungen testamenteradt silfverstop vägande 11 !/2 lod.

Khde Jonas Joannes var kon. befallningsman och fogde öfver Jämtland åren
1565—69 och bodde i Sunne men tjänstgjorde ej då som präst. (Jfr IV, s. 55
not. I.)

star: 1579, las: 1573. ;

Hanna Augusta Zetterberg, + "la 1926 i Själevad.

står: 18 febr., läs: 1 april.

Johanna Petrina (Walanger), g. 1/5 1814 m. länsman Johan Fredrik Billroth.
Khde Petrus Palmquist i Örnsköldsvik höll minnestal öfver hädangångna äm¬
betsbröder vid prästmötet i Hsand 1926 (tr. i möteshandl.)

Skellefteå.

star: Anna Catharina etc., las: Anna (Nordlander), f. 7°/s 1843 i Skelleftea, ma¬
larinna, + 78/4 1879 i Sthm.

Anna Teres. Christ, Huss, t */7 1928 i Sthm.

Tillagg till d:r Brandells tryckta uppsatser. Kritik af den sednaste proféfversatt-¬
ningen af det Nya Testamentet utg. af Kgl. Svenska Bibelkommissionen 1861
(i Lunds kyrkotidn. arg. 1862).

Khde G. Höjer utn. till kontr.prost i Vasterbottens 2:dra kontr. 4/4 1895.
Uppgiften att komm. J. Thelberg var g. 2) m. Anna Arctman utgår som felaktig.
star: sistn. ar, lds: 1819.

tillägges: Emilie Christina Elisabeth (Häggbom), f. !/s 1828 i Skellefteå, g. m.
khde Johan Gust. Thelberg i Vännäs.

Andreas Nicolai [1617—20] sacellanus Schelletensis, vidimerar 12 nov. 1620
Älfsborgs lösens restlängd öfver fattiga i Burträsks socken, som han å khde
Michels vägnar med egen hand skrifvit. Sist khde i Löfånger.

Pehr Gustaf (Klockhoff), + *"/s 1874 ombord pa danska briggen Anna i de väst¬
indiska farvattnen. ee 1875 n. 2.)

Skön.

År 1566 efterlåter K. M:t herr Lars, efter han hafver stor gästning, all den tionde¬
lax ther går af 4 nothvarp i Indals älf, där det fanns 18 sådana.

Ulvika Robsahm, + 1/10 1820 å Graninge bruk hos sin dotter Ulrika (Graan),
som var g. m. brukspatronen därst. Jacob Christian Clason och afled 8/3 1848
(enl. meddel. af khde Bertil Hasselberg, Graninge).

står: åntdvplar, läs: ÉTiJvplar.

Herr Gunnar [1567] är detta år uppförd som jordbrukare i Wij på Alnön och ägare
till 8 kor. I tidigare sockenlängder fr. o. m. 1561 saknar han herrtiteln.

Petrus Olai är i Älfsborgs lösens handl. 1616 uppförd under namnet Petrus
Johannis.

Komm. Johan Dahlstrém, g. **/10 1802 i Hsand m. Helena Beata Holmqvist.

Sollefteå.

År 1556 efterläts I pund tiondekorn Sollefteå kyrka till byggning.

Herr Dominicus [1542—46].

star: 1579, las: 1580.

Stigelius Olat (1611—25) formodl. déd 1625.

Nicolaus Laur. Rangstadius (1625—30) ar uppford som khde i kvarntullslangden
för 1625, dat. 19 okt.

Anna Cecilia (Runsten), g. Langborg, änka 1924, ¢ !”/10 1926 i Vadsbro.

Maria (Åkerberg), g. !”/8 1926 m. musikdirektör Gustaf Adolf Ledfors, Söder¬
köping.

utgår fr: 0.:m™.-g. mM.

Herr Olof [1542—58].

Katarina Amalia Fiéllstrém, f. 4/4 1806, + ”/3 1896 1 Långsele.

Mathilda Ulrika Charlotta (Orstadius), ‘oj, 1896 i Langsele.

Kerstin Margareta (Orstadius), f. 19/7 1837, ¢ °/4 1922 i Hsand.

star: Jonas, las: Johan.