OCR Output

205

209
221
223

225

229

eR O2

233

238

249

275

VIKTIGARE RATTELSER OCH TILLAGG 405

Rödön.

r. 30 Den efter sista branden restaurerade kyrkan återinvigdes 28 aug. 1927 af biskop

»

7

Lönegren, ritningarna utförda af arkitekten Sven Brandel dekorationerna af
artisten Yngve Lundström, altarets träskulpturer af artisten Olof Ahlström.
Michael Jone [1565—711.

» 37 star: foraldrar, las: son till.

»
»

7

a4

» Graninge, läs: Långsele.
Maria Eulalia Nessén, ¢ '/5 1927.

Ofverst inskjutes: Andreas Matthie, kaplan i Rödön under Balzarfejden 1611—13,

re

»
»
»

tT.

4

34

N

20
28

‘22

28

18
22
26
i?

an

2

nw

w

29

sedan komm. i Tuna (IV, s. 188), sist khde i Skön.

Hans Lauritsson horde till Blix-slakten och torde varit den Blix med samma för¬
namn, hvilken var khde och prost i Bodö i Norge, född 1596, t 1666 enl. hans
bevarade grafsten. Han blef stud. i Köpenhamn ?/10 1617, sognepräst i Bodö
1622, prost i Salten 1641 och var en af de främste och rikaste prästerna i Nord¬
landen. Efterl. 10 barn, bland dem sonen Hans sognepräst i Manger. (Meddel.
af stud. jur. Henning Sollied, Oslo.)

står: 1844 läs: 1784.

Selånger.

Till att uppbygga gafveln å Selångers gamla kyrka utanordnades år 1559 6 sp.
korn af tionden. Den år 1781 uppförda kyrkan invigdes 1783 och kallades
Gustaf Adolfs kyrka. I följd af felaktig beräkning af murarnas bärighet måste
det 1782 slagna stenhvalfvet nedtagas 1786 och ersattes följ. år med ett trähvalf.
Herr Lars [1543—65] utgaf en kostgärd 1564 och var khde här ännu 7°/6 1565.
Olaus Jone (1567—77) beseglar tiondelangden 1567. ;

Om khde Petrus Olai heter det i restuppbörden för Alfsborgs lésen 1619: »Thenne
ar een utlefuat siuklig man, hustrun legat 6 ar pa seng och dr nu dédh».

‘Khde Laurentius J. Hagg var son till Jon Nilsson Nyborgare i Sundsvall (Mdb.

7/5 1706). »Begierte kyrckioherden Ehrwyrdige H. Lars Hagg af Radhusratten
det honom effterlatas matte fa inlésa sin sahl. faders Jon Nilsson Nyborgares
sidbodh och kookhuus pa stadzens fiskichambn på Bremön.» (Meddel. af kamrer
B. Löfgren.)
Khde Hagg var g. m. Maria von Colling, + 1714. Af barnen omnämnas i en
handling Johan, Per Gustaf, Stina och Margareta jamte magarna Per Gropman
och löjtnant Johan Lybecke.
star: 2° ar,'lds:' 13 ar 7 man:

» utp. s. a, till, las: tilltr. si a- som
Khde Pehr Elfstrém afled 25 febr. 1892.
Komm. Lars N. Wallander synes ha varit omgift med efterlefv. Ingeborg Jöns¬
dotter Edenia, khdedotter fran Njurunda. (Mdb. 4/1 1686.) Han hade ytterligare
en dotter Johanna, g. m. radmannen Hans Jonsson Edhe i Sundsvall, tt omkr.
1735.
star: Jonas, las: Johan.
Komm. H. O. Lenesius hade äfven en son Nils, hvilken i Sthm gifvit sig till
handtverk och åt hvilken Sundsvalls rådsturätt 6/3 1709 utfärdade bördsbref.
(Mdb. i RA.)

Sidensjö.

Isak (Thallin), sacellan 1722, blef svagsint 1738, + 1740. (Strandberg, Abo stifts
herdaminne.)

står: Ullerum, läs: Undrom.

tillägges: Carl Walfrid (Aurén), f. 1843 i Långsele, stationsinspektor i Torsåker.

Silbojock.
står: 1693, läs: 1697.
Själevad.

År 1562 efterläts till Själevads kyrka 7 pund tiondekorn till glasfenster och annan.
byggning.