OCR Output

404

ey ERT.

II5

120
127

154
155
159

169

170

STZ

172
205
176

182

183

LOE

Re

iS

32
Io

aS

27
37

10
34
38
32

Io

34

a

22

21
16
22
23
18

-H

23

28
29
13
23
15

17

5

VIKTIGARE RÄTTELSER OCH TILLÄGG

Erich i Raffunda samt 3 st. silfverskedar vägande 11 !/2 lod, hvilka fogden Hans
Garp anammat af samme herr Erich för hans otrohets skull. Denne synes alitså
vid Jämtlands eröfring af svenskarna varit präst, antingen khde eller kapellan,
men gjort sig skyldig till någon förrädisk handling och fått böta, eventuellt
mist ämbetet. Han bodde emellertid kvar som jordbrukare i byn Lien fr. 1567
till 1571, då han blef khde.

Khde Severinus Petrejus blef khde i Färila 1615.

Tillägges: Sara Elisabeth (Åström), f. 1761, g. °/s 1789 m. förvaltaren vid Huså
bruk Erik Axel Sparrman, + 1843 (jfr III, s. 230).

Khde C. F. F. de Ron, + Y"l7 1927 vid ett tillfälligt besök i Trehörningsjö.
Aurora Marg. Vilhelmina (Ekman), ¢ °/1 1898 i Mansta, Nas s:n, ogift.

Ramsele.

[Litt.: A. Rade: Ramsele gamla kyrka (i Från adalar och fjall 1925) ]

Herr Peder [1528—59] utgaf sistnadmnda ar en kostgard.
Ericus Olai (1561—85) beseglar sdlfskatteregistret 1561.
star: f. 29/7, las: 73/2.

Ida Olwia Elisabet (Flodstedt), + *%/10 1926 i Anundsjé, ogift.
Per Johan Ferdinand (Frisendahl), + ”/js8 1927 på Sabbatsbergs sjukhus.
Komm. Olaus Clementis bodde 4nnu 1625 pa sitt hemman i Vässby.

» Henrik Ol. Drakes barn: Olof, + 1787 (ej 1786); Anders, f. *°/7 1736,
+ "/10 1817; Tisä, 1730: T 23 12 1812; Stina Drake omnämnd i Helgum 1771—76.
Sockenpred. Mauritz Thelberg förordn. ?/12 1770 till past.adj. i Sveg och följ
ar till komm.adj. i Oviken, men fick pa egen begäran stanna i Sveg för att enl.
konsist. förordnande tillsvidare sköta den till afsättning dömde komm. Thun¬
borgs tjänst mot uppbärande af halfva lönen. (C. J. E. Hasselberg, Norrländskt
fromhetslif, s. 123.) i

star: 12/3, las: 7/2.
Refsund.
tillägg till Litt.: Richard Åström, Refsunds kyrka, dess tillkomst och inredning.
Ups. 1927.
Hans Pedersson [1566—73] var khde här ännu 1573, då han i Sundsjö bevittnar

en handling rörande ett jordbyte. (Per Persson, Sundsjö socken. Östers. 1925,
Ss. 126.)
star: 1632, las: 1637.

» T0560. 9° TO52:

>. “Ya, ‘lads: 7/s:
Johannes (Nordenstrém), f. 3/3 1753; Brita Helena, f. 73/3 1756.
Komm. Jonas Pettersson, g. 1842 m. korpralsdottern Catharina Hostrém fran
Fanbyn, Sundsjö s:n, sinnesrubbad + 7/s 1845, 38 ar, 3 m. 14 d., begr. samti¬
digt med mannen. Barnlösa.
Lovisa Margareta Stjernberg, + 1903 i Sundsvall, go ar.

Resele.

Ar 1556 efterlats af tiondekorn 4 pund 4 span Resele kyrka till byggning.
Herr Joen Ersson [1553—67] beseglar sista gangen tiondelangden 1567.
Tillagges: Nicolaus Clementis Nordin, komm. i Solleftea n. 7.

star: 1669, las: 1668.

star: Wackling, las: Walkling.

Susan Gudrun Irene (Beskow), g. "4/6 1928 m. skogstjanstemannen Hardy Graf¬
strom.

star: 1656, las: 1655.

Råneå.

star: 1656, las: 1655.

199 not 1) Lars och Johan Riström voro icke bröder, och den här relaterade händelsen gällde

en Nils från samma by, Degerselet.