OCR Output

260

261

261

262

264

267

268
269
273
277

279
281
284
285

288

290
296

297
298
299
300
301

26— 26387.

»

16

25

Io

26

29
35

30

28

24

28

22

oo

12
35

QF

38

14
27

19
29

15
18

24

VIKTIGARE RÄTTELSER OCH TILLÄGG 401

Komm. Simon Olai Myliander [1626—1635] står uppförd i byn Pottan i kvarn¬
tullslängden för år 1635 men afled förmodligen vid samma tid.

»Bekom dn. Andreas Andree Essevius confimation vppå sacellanien i Finska
försambl. vthi Stockholm, emedan Ep. Ab hafwer vthi sitt sticht försörgt honom,
som der war tillforende.» (Hdpr **/s 1643.)

Komm. Petrus Haquini’s hustru Brita ar som änka uppförd i kvarntullslängden
1659.

Komm. Henrik J. Tornberg, + "Ja 1643, 63 ar.

hustrun Brita Bonelia, + °/4 s. a., bada begrafna *"/4 s, a.

Christina Wegelia, + */4 1803 i N.-Tornea, 80-arig.

Kerstin Michelsdotter, + *°/10 1772 i N.-Tornea af lungsot.

Catharina Is@ll, + *°]s 1793 i N.-Tornea af lungsot.

star: Thunberg, las: Thunborg.

Njurunda.

År 1559 anslogs 10!/2 span tiondekorn fér att uppbygga kyrkans mur, som var
sOnderremnad.

‘star: 36 mal, las: 26 mal.

» 1579, las: 1569.
tillagges: Ingeborg Edenia g. m. komm. Lars N. Wallander i Selanger.
star: f. 1730, las: 4/11 1720.
Johan Osimarck, e. 0. batalj. pred. och v. pastor, utn. till regem. past. vid
Vasterbottens reg. 18 aug. 1784 (UST).
Carl Rudolf Herman (Norelius), + **/10 1865.
Olaus Jone Bremming (1670—92).
Komm. Henrik Nordgren, g. §/9 1825 i Attmars kyrka m. Erika Johanna Ohrberg.
Tillagges: Den evangelisk-lutherska konfirmationens begrepp och praxis. Lund
1911. — Blad ur Anundsjö sockens historia (Arkiv f. norrl. hembygdsforskn.
1926).

Nora.

I förteckningen öfver ärkebisk. Olofs visitationer i Norrland år 1319 (DS III
n. 2218) följer näst efter Nora ett namn Froghi, som väckt mycken undran
öfver hvilken församling som härmed åsyftas. Den enklaste och sannolikaste
lösningen af denna fråga synes vara, att namnet uppkommit genom ett miss¬
uppfattadt Skoghi och sålunda afser Noras nuvarande annex. Godtages denna
konjektur, kan man draga den icke alltför djärfva slutsatsen, att Skog, som
ännu saknas i 1314 och 1316 års längder öfver Ångermanlands församlingar,
vid 1319 års visitation fått sin första kyrka invigd och sin första kyrkoherde
af ärkebiskopen insatt i ämbetet, men senare under medeltiden såsom annex
underlagts Nora.

Herr Peder Larsson ägde och brukade en gård i Björnås, Nora s:n.

Efter r. 4 inskjutes: Martin Lundell, utn. 1678 till khde i Nora, tilltr. ej. Se
khdar i Sunne, n. 16.

står: Nils Lundell, läs: Nicolaus Martini.

Margareta Phragmenia, + *°/3 1749.

star: Abraham Abr. Burman, las: Abraham Laur. Burman.

Christina Lydia (Unander), + 1804.

Tillägg och rattelser ang. khde Johan Fougts barn: Christina Margareta, f. */s
1761 i Tornea; Petter Abraham, f. 9/8 1762, kommiss.landtmat. 1787, krono¬
befalln.man iS. Vasterb. 1810; Johan Henrik, f. 1°/12 1763; Nils, f. 1765, stads¬
fogde i Torneå, + ””Jo 1799; Brita, f. °/1 1766; Carl Göran, £. *8/s 1767: Gabriel,
f. */1 1769, + som barn. (Meddel. af kansliradet H. J. Bostrém, Helsingfors.)
Helena Augusta Elisabet Gavelius, + **8/12 1926 i Hsand.

Frideborg Augusta (Sundelin), musiklararinna vid seminariet i Hsand, + maj
1927.
Tillagges: Nils Samuel (Sundelin), f. ””/s 1887, komm. i Vemdalen 1917, khde i
Vibyggerå 1926.

Härnösands stifts herdaminne. Del IV.