OCR Output

400

3229

230

233
235

5240

242

243

245

247

247
251

VIKTIGARE RATTELSER OCH TILLAGG

som lefde ännu !"/3 1707 som änkeman. Makarna hade döttrarna Maria, Ella,
Elisabet och Brita (Meddel. af postmäst. Helmer Lagergren.)

r. I—18 utgå och i st. uppföres här Petrus Plantin som 2:dre komm. i N.-Luleå (1692—

=
H

80

>
H

T. 35

Fo
» 19

» 26

» 40
» 4I

» 27
» 29

» 36
efter

96), sedan komm. i Léfanger n. 7 (enl. meddel. af kontr. prost Alb. Nordberg.)
Jir rattelsen till del II, s. 38.
står: 1717, läs: 1716.

7 Komm. Isak Nordmark afl. prästex. 4 dec. 1717 och admitterades till ordination.

Komm. Jöns Hernelius, g. 1731 i Luleå.
Komm. Oscar Burman tjänstgjorde som v. kollega vid Luleå läroverk under 6 år
till 1874. Hans änka Emma Westman, + ?/11 1924 i Göteborg.

Neder-Torneå.

I kyrksilfverskatten inlevererades 13 febr. 1548 till K. M:t från Torneå kyrka en
något förgylld kedja om 12 lod, en »oblate tunge» af förgylldt silfver 1 lod samt
2 förgyllda kopparmonstranser om 10 löd. mark och 14 lod (KGR).

Mester Niclis Gerdari prebendatus i Upsala domkyrka köper 2 apr. 1464 en gård
i Fjardingen af f. d. borgaren Pedar Erikson (RA. perg. br.).

Herr Anders (Nicolai) var khde här redan 1560 och erlade samma taxa som 1562.
Eskillus Andree Ruuth kom redan 1565 som khde till N.-Torneå.

Herr Cnutt i Torpet, Neder-Raumo, fordom kyrkioherde, är uppförd i socken¬
längderna för åren 1625 och 1626, hvilket visar, att han frånträdt pastoratet
före sin död, som troligen inträffade sistnämnda år.

Prosten Joh. Torneus” änka tillförsäkrades enl. landshöfd. frih. H. Clercks bref
dat. Torneå ?/3 1682, frihet å 2:ne hemman, ett i Karungi och det andra i N.
Woikala, hvilka hennes afl. man af öde upptagit. (Västerb. landsbok 1682, f.
414.)

star: 1660, läs: 1662.

Khde Abraham Fougt blef prost 1731.

Rättelser och tillägg rörande hans barn, födda i Torneå stad: Johan, f. ??/s 1721;
Margareta, f. 13 Iq 1722, T 11 Is 1723; Nils Petter, f. 15 /g 1723; Christina Catharina,
£. “ht 1725, 1 som barn; Margareta Christina, f. 14 1726, g. 4 Te 1746 i Tornea
m. borgmA4st. Petter Pipping i hans 2. gifte; Magdalena Jacobina, {. i N.-Tornea,
g. 4/3 1761 m. landtmat. Nils Ekholm.

Barbara (Brunnia), g. 4/8 1767 i Tornea m. v. borgmast. Abr. Burstrém.
Brigitta (Brunnia), g. °/12 1764 m. bankofiskalen Henrik Eurenius Héjer i Tornea
stad.

Christina Elisabet Callmeijer, + ‘°/3 1844 i N.-Tornea prastg.

Gustaf Ernst (Rydman), slutl. jordbrukare, ägde Torpet och Vida lägenheter i
N.-Tornea, + dar °/7 1833.

Tr.: Utländska inskriptioner i Jockasjärvi kyrka i Torneå lappmark (i Åbo
Tidn. 17789).

Prosten Joh. Ant. Nyman, + !?/8 1927. Hans senare hustru: Amanda (ej Anna)
Baudin. Tr.: Predikan vid prästmötet i Luleå 1 juli 1908 (i Prästmöteshandl.).
Laurentius Jone [1593—1614].

stam is.: 1927, läst s. 192:

r. 2 inskjutes: Marcus Eschilli [1613—14], kapeilan, ar uppford i Alfsborgs
lésens restlangd, dar det antecknas, att han var en fattig man, ar bortdragen
och ingen vet besked om honom. I saköreslängden för 1614 heter det: Här
Marcus caplan och Jöran Månsson i Pottan hafva kommit i trätta hos Lars Kore
i Suensare, och här Marcus kastade Jöran medh en taller (tallrik) i hufvudet
och tog honom i skägget och slog hans hufvud i wäggen; sedan slog for:ne Jöran
her Marcus med en knif i halsen snet bak för örat, blef derför saker 6 mark.
(J. Nordlander, Norrl. saml. 6, s. 305).

Simon Matthei [1616—21] var gift 1618.

Johannes Larsson Kempe.

Matthias Canuti [1644—45] undertecknar kvarntullslangden 1644.

Komm. Jonas Torneus hade en dotter: Catharina, + ™/s 1744 i Tornea, 43 år,
ogift.

Komm. Jacob Turdfjall, g 1) }*/2 1764 i Juckasjarvi m. Elisabeth Junelia.