OCR Output

. 185

188
189

190

. 192

193

217

218 >»

219

223

224
226
227
227

228

=

VIKTIGARE RÄTTELSER OCH TILLÄGG 399

5 Ericus Birgert (1614—1626) uppfores som sacellan har 1614.
23 se rattelse till del II, s. 38, r. I.
33 Carolina (Delldén), + 7"/10 1865 i Ytterhiske, Umea.
16 Anna Mathilda (Häggström), ¢ **/9 1911 i Rolfs, N.-Kalix.
18 Tillägges: Fritiof (Häggström), f. *"/4 1839 i N.-Kalix.

17 Axel Olsson (1902—23) utn. khde i Sabra 1921, tilltr. 1923.

Neder-Lulea.

. 4 star: & HOV., läs: 2 NOV;

7 Bland nyare litteratur rörande Luleå sockens kyrkliga och prästerliga förhål¬
landen bör särskildt framhållas: Albert Nordberg, En gammal Norrbottensbygd.
Anteckningar till Luleå sockens historia, 2 delar. Lund 1928. (Nedaa citerad:
Nordberg I, II.)

27 Dom. Johannes Jwarit var äfven prost öfver Norrbotten och höll våren 1443
prosteting i Umeå (Nordberg II, s. 525).

1 Det under khden Peder Sylvestri refererade dombrefvet från 1502 finnes i Upsala
univ. bibl., är skrifvet på papper, något defekt och delvis af annat innehåll än
det samma dag utfärdade perg. bref, som tillhör Luleå kyrka och hvars text
och utseende äro återgifna i Nordberg I, s. 40.

25 står: då, läs: sedermera.

3° hy 570% las, 1573.

22 Khde Engelbertus Laur. Bure anholl 1619 om befrielse fran resterande utlagor
till Älfsborgs lösen, emedan han råkat ut för skeppsbrott och mist sin egendom
samt endast med lifvet kommit i land.

38 står kyrkans orgverk, läs: »segherwärck» (ur).

10 Khde Andreas Canuti var prost 1629.

28 står: stud. 1649, läs: stud. mars 1647.

34 star: 1675, las: 1673.

11 Khde Nicolaus Ol. Plantinus inskrefs jämte brodern Ericus */9 1653 vid Greifs¬
walds univ. och aflade studenteden.

26 star: 1673, las: 1670.

står: Erik Israelsson, Utön, läs: Erik Danielsson, Utané, och hustru Rebecca.

(Meddel. af direktör D. F. Lundgren.)

35 Khde Johannes Uneus utn. 20 dec. 1704 till khde i Sunne men tilltr. ej.

32 Christina Charlotta (Hollsten), g. Schildt, + *°/s 1866 i Umea stad.

Anna Christina Alm, f. 1789.

29 Elisabet Ulrika Huss f. 1°/9 1788, omg. °/2 1735 m. 1:ste landtmat. Johan Rut¬
berg i Sunderbyn i hans 3:dje gifte; + ””/12 1837.

36 Margareta Elisabeth (Sellstedt), g. **/12 1863 i Graninge m. skogsfaktorn Johan
Magnus Norling i Strom, + 73/3 1899.

18 Dokt. Pehr Calwagen, g. 1) m. Christina Margareta Norrbom, f.*°/12 1796, + !”/8
1843; 2) 9/11 1847 m. Johanna Gustafva Dahl, f. */3 1799.

24 star: KNO 2 kl. 1893, las 1898.

41 Khde J. A. Nordberg, kontr. prost 1926. Tillagg bl. tryckta skrifter: En gammal
Norrbottensbygd. Anteckningar till Lulea sockens historia. 1, 2. Lund 1928.

24 star: 1520, las: 1530.

31 Herr Erich var troligen kapellan här ännu 1585, då Henrik Jon& (komm. n. 8)
begär hans sigill under ett kvitto. (J. Nordlander, Norrl. saml. 6, s. 306).

33 Komm. n. 7 Nils Nilsson [1571]. Hans lösegendom är i taxeringslangden for
Älfsborgs lösen 1571 upptagen till étt sammanlagdt varde af 773 mk 2 Gre (se
Nordberg II, s. 564).

6 star: 1678, las: 1679 (Nordberg II, s. 566).

25 star: 1718, las: 1719 (Nordberg II, s. 567).

7 Komm. W. Hernodius afled 18 nov. 1755 (ej 8 nov.)

7 Maria Lidberg, + *°/12 1827 i N.-Kalix.

10 star: 20 juli, las: 20 juni.

32 Johannes Lundblad, khde i Sidensjö, tjänstledig för sjukdom 1924, ¢ */11 1926
i Piteå. Tr.: Predikan vid prästmötet i Luleå d. 2 juli 1908 (i Prästmöteshandl.).

16 Komm. Petrus Petri Bureus tjänstgjorde som vakanspred. i Gudmundrå 1655—
56. Han hade äfven en dotter Maria, g. m. skräddaren Johan Hansson i Luleå,

mn

H