OCR Output

398

128
129
130
139

I4I

- 144

145

148
150
I5I1
156
157

159
160

179
181

182

185

10
21
7

15

23
27

29
31

Io
11

21
15

24
34

Rd

28

30

an

VIKTIGARE RATTELSER OCH TILLAGG

Lycksele nuvarande kyrka är ej af sten.

Khde Ol. Graans hustrurhette Anna: Nilsdotter Mört.

Khde Magnus J. Bång efterlämnade två döttrar: Anna och Maria. I 1703 års
kvarntullslängd är antecknadt, att den förra då tjänade hos häradshöfding A.
Plantin samt att den senare var förrest till Österbotten och där tagit tjänst.
o. 26 Komm. Henrik Sv. Lyckselius afled troligen 1696 och eftertradaren Lars
Rangius hitkom forst 1697.

P. Radstrém, nadarspred. i Asele, fick 7 maj 1783 kollationsbref pa kapellans¬
sysslan i Sorsele.

Langsele.

Ar 1556 efterlats 4 sp. korn Langesills kyrka till byggning.
Hulda Vilhelmina Alb. Carlman, + ?/11 1924 i Graninge.
står: 1908, läs: °/6 1916.

Löfånger.

Khde Petrus Jones lésegendom utom silfver och guld uppskattades 1571 till
298 mk och 6 öre.
Skolmäst. i Lycksele Jac. Backius, sist 2. komm. i Umeå lfsg.
står: Wangsta, läs: Stigsjö.
Lisa Greta (Hamrén), f. 18/10 1781.
Beata Alberta (Hamrén), f. 18/3 1784.
star: 1804, las: 1803.
» Ingeborg, las: Ingrid.
Khde P. R. Holms predikningar voro innehållsrika och synnerligen väl utarbetade.
Liksom sin fader, prosten i Själevad, karakteriserades han äfven af ett vekare
drag och kunde röras ända till tårar vid läsning eller åhörande af skön poesi.
Respekterad af sina lärjungar i Umeå skola.
står: Valparaiso, läs: Santiago.
Ernst Wilhelm (Holm), direktör för Liljeholmens stearinfabrik.
star: "°/11, las: 2/11.
Petrus Plantin var under aren 1692—96 kapellan i N.-Lulea, innan han blef
komm. i Lofanger.
star: 1818, las: 1819.
star: Schedins, las: Scherdins.
Johan Emanuel (Hiégbom), + 7*/s 1924.

Mo.

star: °/s, las: ?7/s.
Petrus (Klockhoff), + !/9 1924 å Örnsköldsviks lasarett

Neder-Kalix.

Utom sockenkyrkan fanns ett kapell i Calix redan på 1580-talet (J. Nordlander,
Norrl. saml. 6, s. 308).
Khde Erich Olsson [1549—67] beseglar sistnämnda år bogaskattelängden.
» Oluf Jone (1568—91).
» Ericus Birgeri var sedan 1614 sacellan i N.-Kalix.
Ett barn, f. 1654, i anledning hvaraf iadern **/s s. å. gaf 3 dir till kyrkan.
står: Nicol. Lundell, läs: Nicol. Martini.
Barbru (Calicia), g. m. råd- och handelsman i Luleå Anders Lungh d. ä.
Lars (Gran), landsfiskal, begr. 7/1 1767 i N.-Kalix.
Christina (Eurenia), + 12/2 1795 i N.-Tornea.
Khde J. A. Schmaliz prastv. i Upsala till huspred. at grefvinnan Anna Lewen¬
haupt, f. Palbitski.
star: 1888, las: 1808.

» #£. 1765, las: 12/2 1768.

_ Efter komm. n. 2 inskjutes: Laurentius Petri, sacellanus, utgaf 1613 i Alfsborgs

lésen 3 dlr.