OCR Output

VIKTIGARE RÄTTELSER OCH TILLÄGG 397

Lillherrdal.

75 r. 31 Khde S. J. Enander tilldelades af Sv. Riksdagen år 1928 ett särskildt anslag,

75

94

99

som belöning för sina botaniska forskningar. »Rysk tit. professor 1923.» bort¬
faller.

nederst Linsell, se Sveg.

28
» 36
yr
» 23

» 39
» 34

LS

» 4
» 32
» 20
> 35
» 23

Lit.

Khde Mons Olaz ar trol. den Mans Olsson, som 1548 var kapellan i Oviken n. 3.
(orden: »Tilltr. formodl. icke: jfr Offerdal» utga).

Khde Sal. L. Blix hade gatt i Viborgs skola, dar hans aldre broder Hans var lektor,
och inskrefs som stud. vid Köpenhamns univ. 19/6 1616.

star:.7760, las: 1761.

Khde Johan Er. Huss, f. 6 nov. 1700 (ej 19 okt. 1699).

Lars Johan (Feltstrém), provincial-medicus, + ?°/6 1796 a Faxalfven, Naskotts sn.
star: 10 febr., las: 17 febr.

Gustaf Palién, enhalligt vald till khde i Sunne 18/4 1862, men + 1/6 s. a. fore
utnämningen.

Carl Gustaf (Nordenberg), målare i Jämtland på 1830-talet.

Khde S. N. Sundelin, g. 2) 7/11 1919 m. Anna Kristina Sundberg, £. !/2 1853 i
Umeå, tullvaktmästaredotter, änka efter sjökapten Fredrik Lindstedt fr. Hsand.
Bosatt i Östersund.

står: omg. m., läs: svägerska till.

Ljustorp.

Herr Bengt [1559—1564] utgaf kostgärder äfven åren 1559 och 1564 men afled
före 25 okt. sistn. år, ty då aflevererade Medelpadsfogden till K. M:t 11 lod
testamentsilfver efter salig herr Bengt.

Khde Matthias Helgonis” hemman var Hiersta i Säbrå s:n.

Anna Henriksdotter, dotter till khde Henr. Laurentii i Selånger.

star: Kanselius, las: Kenesius.

Khde Jacob J. Strandman, lefde annu °/2 1685, men dog under årets lopp.

star: 22 dec., las: 21 dec.

star: 18/1, las: 3/1.

Herr Oluf [1621-30] kaplan. Hans fullst. namn var Olaus Suenonis. I boskaps¬
langden for ar 1621 ar antecknadt, att han beder om forskoning fran boskaps¬
hjälpen, emedan »han är en fattig man och blef drifven i från alla sina egori Jemp¬
teland, för det han stod Sweriges krigzfålk bij» (tydligen under Baltzarfejden).
Adj. hos khdarna Jonas Biberg och Abraham Hultström i Solleftea 1775—86.
Efter komm. 2 inskjutes: Henricus Laurentii [1613—19] är i Älfsborgs lösens
handlingar uppförd som sacellan i Ljustorp och blef sedan khde i Selånger n. 5.
Magnus Petri [1642—59].

Meningen: »Förblandad . . .» gäller komm. n. 3.

Komm. Jacob Thelberg afled 19 juli 1756 (Hdpr. ‘/s s. å.).

Brita Christina Haggmark, anka efter komm. Petrus Sundvall i Sabra.

Bland komm. E. Sédermarks barn tillagges: Erik, f. *"/s 1798 i By, Häggdånger.
Anna Catharina (Millén), + 18/10 1830.

Johan Georg (Eurén), ¢ **/11 1927 å Jönköpings lasarett.

Tillägges: Per Hjalmar Frithiof (Lindman), jur. kand. i Ups. 1927; Ellen Ma¬
thilda Margareta, f. '°/s 1916.

Lycksele.

Herr Jon, lappeprest var ännu 1616 bosatt i Baggböle. (Älfsb. lös. handl.)
Af khde Jon. Gstonis’ barn var Elsa (Halenia) g. m. handl. Anders Grubb,
föräldrar till 1:ste komm. i Umea Ifsg Olaus A. Grubb; Lars (Halenius), fil. mag.
1632, filos. adj. vid Upsala Univ. 1636, + 1639.

Sekreteraren Sigfrid Henriksson i Gäfle var svåger till khde Jon. CEstonis sås.
g. m. Elin (Helena) Kenicia. Den 3:dje systern Margareta Kemicia var g. m.
knektehöfvitsmannen: Per Olofsson i Skellefteå. De tre systrarnas fader hette
Könik Olofsson (ej Pedersson som annorstädes uppgifvits).