OCR Output

Kommgens Betallnmoshatvandes 1 Västerbottens län
Kungörelser

år 1907.

Ser. B. Landskansliet. N:ris I4—-117.

Uppläsés:1 Sorsele:sockers»kyrka.

N:o 114." Sandviks Ånugsågs Aktiebolag har anhållit om
förordnande för "Kömmissionslandtmätaren J. F. Johanson att
förrätta laga skifte å Granträsks eller Tväråträsks by i Sorsele ¬
socken; Öeh varder, jämlikt 13 8 Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
ARE den 9 November 007 i Negen er: häraf öfrige del
äfventyr af: 'talans förlust; inom "tjuguen dagar, sedatr denna
kungörelse blifvit i Sorsele sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden:1i valet
af: förrättningsman; ' åliggande ”det "Kronolänsmannen i Sorsele
distrikt att hit insända bevis om denna 'kungöréelses uppläsandei
sagde sockens kyrka. ¬

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

; N:o 115. Sedan K. Östensson, Johan Andersson och G. E.
Östensson anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
M. Mörtsell att verkställa laga klyfning å alla ägorna till hem¬
manet -!/8 .mtl N:o 2 Jlysinagk« i Skellefteå socken; varder, jämlikt
13 Si Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 Novem¬
ber 1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, "att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Skellefteå sockens kyrka
uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i Skellefteå norra distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses- uppläsande.i sagde sockens kyrka.