OCR Output

2

för särskilda ändamål, dels ock å karta, upprättad uti en för
syftet lämplig skala, affatta resultatet af förrättningen, jämte där¬
till hörande sådan beskrifning, att hädanefter blifvande tomtupp¬
låtelser må kunna ske och fastställelse därå vinnas genom hän¬
visning till samma karta och beskrifning, varder, jämlikt 13 8 i
Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige vederbörande, dem förrättningarne angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Bygdeå sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökan¬
den i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen
i Bygdeå distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses
uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Dorotea sockens kyrka.

N:o 113. Nils Robert Eriksson har anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren Magnus Bergstedt att verk¬
ställa laga delning å lägenheten Danielstorp, afsöndrad från 7/32
mtl N:o 1 Mårdsjö i Dorotea socken; Och varder, jämlikt 13 $i
Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Dorotea sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i Dorotea distrikt att hit insända bevis om denna kun¬
görelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Umeå, i Landskansliet, den 25 Juni 1907.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.