OCR Output

Konungens Belallnimoshatvandes I Västerbottens län
Kungörelser

år 1907.

Ser. B. Landskansliet. N:ris Il-—-IHN3.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 111. Uti en hit ingifven skrift har Mo & Domsjö
Aktiebolag anhållit om fastställelse å ett skriften bilagdt förslag
till reglemente för Tafleåns flottningsförening; Och varder i anled¬
ning häraf kungjordt, att en hvar, som ärendet angå kan, äger
att inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Umeå
sockens kyrka uppläst, därom härstädes göra anmälan, vid äfven¬
tyr, om det försummas, att sådant icke anses utgöra hinder för
ärendets afgörande i befintligt skick; kommande ansökningshand:
lingarna under tiden att härstädes hållas vederbörande tillhanda.

Det åligger Kronolänsmannen i Umeå norra distrikt att
befordra denna kungörelse till uppläsning 1 vederbörlig kyrka
samt däröfver hitsända bevis.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 112. Sedan Aktiebolaget Robertsfors anhållit om för¬
ordnande för Kommisionslandtmätaren E. J. Hedman att på grund
af förut upprättad och af Kommisstonslandtnätareni'B: Laver.
qvist kontrollerad plankarta öfver till upplåtande af egnahems¬
lägenheter afsedd mark, nämligen lägenheten Plan N:o 1. afsönd¬
rad från 282 MC N:o 1 Litt. Ac Edfastmark och lägenheten
Plan N:o 2, afsondrad från sarskilda utmatlet >vid Blulete. allt
inom Bygdeå socken, dels uppgå och utstaka gränserna omkring
såväl berörda lägenheter som de därifrån redan försålda tomter,
dels uppgå och utstaka gränserna för de till försäljning afsedda
tomter samt sådana områden, som enligt berörda karta afsatts