OCR Output

z

Revisionsberättelse.

Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns Sparbanks rä¬
kenskaper och förvaltning för år 1906, få härmed afgifva följande berättelse:

Understödjande styrelsens framställda förslag beträffande afskrifningar
anse vi försiktigheten bjuda, att å Åbo stads obligationer ytterligare afskrifves
ett belopp af 12,008 kronor, genom hvilken åtgärd, sedan nu i år en obliga¬
tion utlottats, dessa värdehandlingar komma att å sitt nedsatta värde lämna
en ränteinkomst af fem procent.

Uttagningarna under året öfverstiga visserligen insättningarna med
053,490 kronor, hvilket förhållande uppstått genom den upplåningsrörelse, som
tillkommit vid nyinrättade bankfilialer i fem af länets socknar, men har insät¬
tarnas tillgodohafvande i Sparbanken genom räntebesparingar icke desto mindre
under året ökats med 66,693 kronor 29 öre.

Beträffande bankens rörelse och dess ställning hänvisa vi till styrel¬
sens berättelse, som befunnits öfverensstämma med räkenskaperna, hvilka sist¬
nämnda äro behörigen verificerade. Inneliggande säkerhetshandlingar och öf¬
riga värdepapper äro 1 god ordning, hvarjämte kassabehållningen vid verkställd
inventering den 22 i denna månad befanns riktig.

Då slutligen granskvoingen af styrelsens protokoll ej gifvit anledning
till några anmärkningar och räkenskaperna äro förda med utmärkt noggrannhet
samt förvaltningen i öfrigt enligt vårt förmenande handhafts med nit och om¬
sorg, anse vi att ansvarsfrihet bör lämnas för den tid vår granskning omfattat.

Umeå den 25 Maj 1907.

O. Th. Bergström. A. G. Elfstadius. M. A. Rönnberg.
Arv. Lindberg.

Förteckning å hufvudmännen för Västerbottens
läns Sparbank.

: Vald af
Öfverstelöjtnanten m. m. O. Scherdin 1902—1907 Hufvudmännen
Rådmannen m. m. C. E. Lundmark 1902 —1907 >
Komministern A. Ohlsson 1902--1907 »
Öfversten m. m. N. Aspgren 1903—1908 >

Stadskassören G. Löf 1903 —1908 >