OCR Output

6

Tablå utvisande delägarnes antal och behållning vid slutet af hvarje
år för tioårsperioden 1897—1906:

År Antal | Kronor År Antal | Kronor
1897 3,394 | 2.020, 130 122 1902 3,602 | 2,041,136 | ad
1898 9,029 2,955,084 130 1903 SAL 20,00 122
1899 9,084 2,160,704 129 1904 3,593 2LOL 22 3
1900 3,656 2,041,473 158 1905 Sva 2,(38,T15 IST
1901 | 8,774 | 2,664,965 |55 1906 | 8,592 | 2,805,109 110

Vid jämförelse med nästföregående räkenskapsår kunna följande för¬
ändringar iakttagas: |
Delägarnes antal, som vid 1905 års slut utgjorde 3,531 st.,

har ökats med tillkomna 747 st.

och minskats med afgående 6686 st., alltså ökning 61 st. till 8,592 st.

vid 1906 års slut.
Delägarnes behållning har under året ökats med.... Kr. 66,693: 29,
Insättningsbeloppet öfverstiger det för år 1905 med >» 49.115: 05,
Uttagsbeloppet > 2 rr 2 20
Pensionstonden har under aret. okats med ........ > >"1320T 80
Dessutom ha utestående inteckningslån ökats med >» 279,266: 50
hvaremot öfrig utlåning ej företer anmärkningsvärda förändringar.

Räntan under året har utgått med 4 9/, samt därtill af 1905 års vinst¬
medel tilläggsränta af !/; 9/, i enlighet med hufvudmännens beslut af den 9
Juni 1906, hvarjämte enligt samma beslut pensionsfonden tillförts 10,000 kro¬
nor samt till Västerbottens Skytteförbund utbetalats 300 kronor och till kom¬
mittén för nykterhetskurser 400 kronor.

Genom dessa utbetalningar, hvilka öfverstiga senaste årsvinst med kro¬
nor 3,766: 35, har reservfonden nedgått från kronor 310,439: 50 vid årets
början till kronor 306,673: 15 vid dess slut, men utgör dock 10,93 ?/, af del¬
ägarnes behållning vid samma tid.

Umeå den 14 Maj 1907.
Johan Åkerblom.

Joh. Broman. Olaus Scherdin. Joh. Pettersson.
H. Bäcklund. A. Regnell.
E. 0. Mångberg.