OCR Output

Utgifter:

Delägacne godtsjork ränta a £ Hg nucc-ccc+ KT 106829: 93
ALTID Sar 2 AN ARR a rv a ÖR: 016
Styrelse- ock nde AE 3,084: —
ETOViSron: tull kOmmittCerha. oc... ss Ne os > 1195: 39
Beräknad hyra för lokaler bk ödkesdihöne 1,700: —
DIVerse ns RR 2,366: 56 Kr. 126,125: 84
Till Fenbiönelonden afratt kapital a KE. 0 2005

» > godtojord ränta false tv > I01:-80:-5 3,201: 80

NOLto vinst mn 20548: O1

Summa Kronor 149,814: 635

På grund af ofvanstående årsvinst och de af hufvudmännen den 9

Juni 1906 beslutade dispositioner, visa bankens egna fonder vid senaste års¬
skifte följande ställning: .

Reservfonden.
Debet:

Balans uran ar 9095-52 KT: 210,139:-50
MÅ Tets Netto vinst OlLfÖr oss na 2 ROSS SVA

AA Kronor 330,926: 51

Kredit:
Enligt hufvudmännens beslut godtgjordes del¬
ägarne af 1905 års vinstmedel ET

16 Oo Ränta re a Kr: 13303: 36
Anslag till länets abvanbabaod SAS 300:-—

Do > kommittén för nykterbetskiisor SD 400: —
D:o > ”penseionsfondönl Vin RICeHliNie neen. 35 0:0,000: — Kr. 24258: 36
Plans fär 1000 2 806,673: 15

TEN Kronor 330,920: öl

och
Pensionsfonden.
Debet:
Balans från ar L909:- 0 ; KT: 10,080: 45
Afsättning från 1905 års vinsbngdel Ka 10, 000: —
D:o 20.90 af lönestatenm. sense 3 200
(rOdtgjord ranta & 0 MM re 901: 80 13,201: 80
Summa Kronor 23,232: 25
Kredit:

Balans till är 1908-000 KTONOr. 23,232: 29