OCR Output

3

Transport Kr. 531,985: 43 Kr. 1,005,634: 02
Inventarier os RR > TÖSR ol
Uppläpna JÄntor ja cv sd foos RNA > :61,106: 24
Förskotterade inteckningsförnyelser ............... > 121: —
Kontant” BaS58 da sedernas ena de RER ARSA OT
Summa Kronor 3,058,891: 26
Skulder:
Delägarnes behållning: |
ägande intill 100 kronor 4.641 st: Kr. 134,498: 41
>»: Öfver 100: till och med 500 kr. 2,182 5-5 526;059: 04
» 2000-12-22 000: 89 GROT
> > LO00 3 > 25000 2 OCK AA KUNIGL: IG
> » 2,000 kronor 236 » » 664,830: 84 Kr, 2,738,415: 81
3,531 st.
RESOPVIONGON. = ses RR SA KT 3L0430:-50
Ren SionSsTONO CM: sa. sa sg te > 10,030: 45
ÖIVELSO om ee DD: 00
Summa Kronor 3,058,891: 26
Resultatet af årets rörelse framgår af nedanstående
Vinst- och Förlusträkning.
Inkomster:
Upplupna räntor under året:
å utlänta medel .osoccccscsmskanssm HT L0780:-060
Å OPlIgatlöNen es 30900: 04
å depositioner............ SA SR 3077-08
å upp- och alblitnngstakning OT 1,062: 12 Kr. 149,015: 90
Öfverskott. al fastigheten. sw..sissinskrdlknöe nn 15 744: —
A afskrifha fördribgabia ss GA 54: 15
Summa Kronor 149,814: 65